‘มหาสารคาม’เริ่ดคัก!!โปรยงบฯ 549 ล้านบาทเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น-ชุมชน

2 มิถุนายน 2564 )ที่ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2564 พร้อมด้วย นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ นายธรรมนูญ แก้วคำ นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ปลัดจังหวัดมหาสารคาม ทหาร ตำรวจ คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กรอบวงเงินที่จังหวัดได้รับ
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงานโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น และชุมชน บนพื้นฐานของโอกาส และศักยภาพท้องถิ่นระดับพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน พัฒนาทักษะอาชีพ กระตุ้นการบริโภค และลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ให้เกิดการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก สร้างอาชีพและยกระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่ โดยจัดสรรกรอบวงเงินให้จังหวัดมหาสารคาม 549 ล้านบาทเศษ
โดยข้อเสนอโครงการดังกล่าว จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดนี้ ก่อนเสนอขอความเห็นชอบรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายกำกับพื้นที่ ผ่านมายังกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาเสนอ ครม. ต่อไป
ที่มา>>PR.Sarakham ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม
แสดงความคิดเห็น