ประชาชนต้องมาก่อน!!‘นายก อบจ.มหาสารคาม’ระดมทีมหาแนวทางฟื้นเศรษฐกิจภาคการเกษตร

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ศูนย์อบรมสวนซุมแซงสภาฮักแพงเบิ่งแญงคนสารคาม นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหารนำโดยนายตรีวิเศษ ทัพไทย รองนายก อบจ.มค. นายเสน่ห์ วิชัยวงษ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.มค. นายคมกริช พิลาสมบัติ ประธานยุทธศาสตร์ อบจ.ม.ค. นางวาสนา ศรีปัดถาหัวหน้าสำนักปลัด อบจ.มค. และข้าราชการ อบจ.มค. ได้พบประหารือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมภาคการเกษตรโดยมีนายสุเมธ ปานจำลอง นายเรืองเดช โพธิ์ศรี พร้อมคณะเข้าร่วมประชุม มีข้อสรุปร่วมกันคือ 1.เครือข่ายสภาฮักแพงฯ ยินดีจะร่วมมือกับ อบจ.มค. ขับเคลื่อนงานภาคเกษตรเพื่อ “การสร้างความปลอด ความมั่นคงด้านอาหารและการสร้างเศรษฐกิจฐานราก” 2.จะร่วมกันขับเคลื่อนเปิดตลาดอาหารปลอดภัย การจัดมหกรรมอาหาร และส่งเสริมการตลาดออนไลน์ 3.การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเกษตร การผลิต  และการแปรรูป
นายสุเมธ ปานจำลอง ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า นับเป็นเรื่องน่ายินดีและเป็นครั้งแรกที่ อบจ.มค. ได้ให้ความสำคัญกับงานเกษตรและเป็นเรื่องท้าทายแก่สภาฮักแพงฯ ที่จะต้องขับเคลื่อนงานให้เกิดเป็นรูปธรรมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
แสดงความคิดเห็น