บ่ย่านดอก!!‘ผู้สูงวัย-กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง’ จ.ขอนแก่น แห่ฉีดวัคซีนต้านโควิด19 คึกคัก

7 มิ.ย. 64 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 โรงพยาบาลขอนแก่นและเครือข่าย จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 โรงพยาบาลขอนแก่นและเครือข่าย เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนในระยะที่ 2 ของจังหวัดขอนแก่น รับผิดชอบโดยโรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งจะเป็นการฉีดวัคซีนสำหรับกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรัง และประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม ขณะนี้จังหวัดขอนแก่นได้รับวัคซีน AstraZeneca จำนวน 3,600 Dose และวัคซีน SInovac จำนวน 4,800 Dose และจะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมเข้ามาอีก โดยจังหวัดขอนแก่น มีจุดฉีดวัคซีนหลักในเขตเมือง คือที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น หรือ KICE รับผิดชอบโดยโรงพยาบาลขอนแก่น และเครือข่าย และที่ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยความรับผิดชอบของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจุดบริการนี้ ได้นำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาให้บริการในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล การแจ้งกำหนดนัดหมาย พร้อมวางระบบการให้บริการเพื่อลดระยะเวลา ลดความแออัด
 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ของจังหวัดขอนแก่น เป็นการฉีดวัคซีนซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว เรียบร้อย โดยความร่วมมือของทุกภาคสาวนที่ให้การสนับสนุน ตลอดจน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น และเครือข่าย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะได้มีทีมประเมินผลการให้บริการฉีดวัคซีนและจะเร่งดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง การให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไปด้วย
แสดงความคิดเห็น