ตำรวจขอนแก่นชู!!‘สำโรงโมเดล’ บ้านขาม อ.น้ำพอง ต้นแบบชุมชนแก้ปัญหายาเสพติดยั่งยืน

วันที่ 9 มิ.ย 64 ที่ศาลาประชาคมบ้านสำโรง ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น พล.ต.ต.สหภูมิ สง่าเมือง รองผู้บัญชาการตำรวจภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ และลงนาม MOU ชุมชนยั่งยืน ระหว่างชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น และส่วนราชการ โดยมี นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอน้ำพอง พ.ต.อ.พัฒนศักดิ์ ยี่สารพัฒน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรน้ำพอง พ.อ.อ.ชัยณรงค์ กัณหา นายก อบต.บ้านขาม นายประพาส คำพระแย กำนันตำบลบ้านขาม ประชาชนทั้ง 2 หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

พันตำรวจเอก พัฒนศักด์ ยี่สารพัฒน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรน้ำพอง กล่าวถึงโครงการฯ ต่อประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ของสถานีตำรวจภูธรน้ำพอง ว่าสืบเนื่องจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ตำรวจภูธรภาค 4 ได้กำหนดนโยบาย ให้หน่วยงานในสังกัด ปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร โดยให้ทุกหน่วยมีหน้าที่ในการขับเคลื่อน การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืน

ปัจจัยที่สำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด คือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และหน่วยงานราชการ ซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืนนี้ ตำรวจไม่สามารถดำเนินการเพียงลำพังได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จักต้องได้รับความร่วมมือ และการทำงานเชิงบูรณาการจากทุกองค์กรในพื้นที่  เพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ยุทธศาสตร์แนวทางดำเนินงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

ทั้งนี้ สถานีตำรวจภูธรน้ำพอง ได้ตระหนักถึงปัญหา และให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงได้ดำเนินการ “โครงการชุมชนยั่งยืน ณ บ้านสำโรง หมู่ที่ 11 และ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากยังมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด มีผู้ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา และต้องได้รับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านโดยเร่งด่วน การปฏิบัติงานโครงการโดยชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน จะเข้ามาดำเนินงานตามกระบวนการ ในหมู่บ้านสำโรง ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มีความรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาด และแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืน เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและชุมชน ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และทำให้หมู่บ้านไม่มีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นหมู่บ้าน และประชาชน ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน 4.เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข การบำบัดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ประกอบกับให้ประชาชนได้ทราบ และเห็นถึงโทษ  และพิษภัยของยาเสพติด การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อหยุดยั้งและลดระดับ การขยายตัวของปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้มากที่สุด เพื่อให้เป็นหมู่บ้านปลอดภัยจากยาเสพติด แบบยั่งยืน ต่อไป

แสดงความคิดเห็น