เดินหน้าลุย!!‘อบจ.มหาสารคาม’ ชู 5 แผน เร่งฟื้นฟู เศรษฐกิจทางการเกษตร

เนื่องจาก สถานณ์การของโลกกำลังเผชิญกับวิกฤติครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของมวลมนุษยชาติ นั่นก็คือ วิกฤติการแพร่ระบาด เชื้อไวรัส COVID-19 ที่มาอย่างไม่ทันตั้งตัว จนถึงวันนี้ ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่า หลายสิบล้านคน เสียชีวิตไปมากกว่าล้านคน และยังมีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุด และหลายประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาการติดเชื้อรอบสองหรือรอบสาม หลังจากที่ได้พยายามใช้มาตรการปิดเมือง และผ่อนคลายมาตรการมาแล้วหลายครั้ง หลายบริษัท หลายโรงงานต้องหยุดหรือปิดตัวลง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมทั้งในประเทศ จังหวัด อำเภอ ตำบล ชุมชน เป็นปัญหาที่สำคัญและเร่งด่วนต้องได้รับการแก้ปัญหาโดยเร็ว

จากบทสัมภาษณ์ของ นายสุเมธ ปานจําลอง ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวถึงเรื่องสภาพปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤติภัยร้าย เชื้อไวรัส COVID-19 จากสภาพปัญหาดังกล่าวมานั้น

ท่าน ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ได้เห็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม จึงได้จัดตั้งคณะ อนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน โครงการกิจกรรมด้านเศรษฐกิจการเกษตร ให้เป็นไปตามแนวนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ที่ประกาศไว้

นายสุเมธ ปานจำลอง ประธานอนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ได้กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่การทำงาน ตามที่ได้รับมอบหมายภาระกิจ จากท่าน ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ได้รับมอบความไว้วางใจ ให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการร่างและกำหนดแนวยุทธศาสตร์ ตามแผนงานโครงการขับเคลื่อนนโยบาย ที่ท่าน

ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ได้ประกาศเมื่อตอนลงหาเสียงเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ในการรวมข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีแผนการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

  1. จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มที่ทำเกษตรจริง กลุ่มที่ทำการเกษตรอยู่แล้ว ให้มาร่วมกันในการจัดกิจกรรม และหาแนวทาง

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ในจังหวัดมหาสารคาม

  1. เปิดพื้นที่ให้จำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น และผลผลิตจากการทำเกษตร ในพื้นที่ของ

“ ตลาดสีเขียว ” ใน Concept เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย ที่จะจัดตั้งขึ้นในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ

  1. ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ที่มีสนใจ มีพื้นที่แต่ขาดความรู้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ

ตกงาน ไม่มีงานทำ ขาดรายได้ ต้องการหารายได้เสริม

  1. จัดให้มีการพัฒนาทักษะ ด้านความรู้ในการแปรรูปอาหารปลอดภัย และต่อยอดของกลุ่มวิสาหกิจที่มีอยู่แล้ว

ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้ได้มาตราฐานระดับสากล

  1. การจัดมหกรรมประจำปี มหกรรมอาหารของจังหวัดมหาสารคาม เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน และกลุ่มเกษตรกร ได้แถลงผลงาน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ตลอดถึงเป็นการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ

ส่วนสำคัญที่สุด คือ ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เห็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต้องมาก่อน ได้จัดแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร เพราะทุกท่านล้วนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์การทำงาน พร้อมที่จะขับเคลื่อนแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรของจังหวัดมหาสารคาม ให้มั่นคง ยั่งยืน และถาวรตลอดไป

แสดงความคิดเห็น