กาฬสินธุ์-สารคาม ปังแน่!!ทย.เดินหน้าสร้างสนามบิน ‘สารสินธุ์’ เล็งทำเลสร้าง จ่อสรุปผลปี’ 64 นี้

กรมท่าอากาศยาน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 1 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันนี้ (11 มิ.ย 64) ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ต่างเข้าร่วมในเวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการประชุมรอบปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่กรมท่าอากาศยาน ซึ่งมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ความจำเป็นและความเป็นไปได้ในการมีท่าอากาศยานแห่งใหม่จัดขึ้น โดยครั้งนี้แบ่งการประชุม 2 รอบๆ ละ 50 คน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิต -19 ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 นี้มีนายอาทิตย์ วินิจสร ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบำรุงรักษา กรมท่าอากาศยาน ได้ชี้แจงถึงแนวทางและขอบเขตในการศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยเน้นศึกษาในด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างท่าอากาศยาน การศึกษาออกแบบรูปแบบเบื้องต้นของท่าอากาศยาน ตลอดจนการจัดให้มีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาส ทั้งทางด้านการท่องเที่ยว การคมนาคม เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

นายเกษม จิรัฐพิกาลพงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เห็นด้วยกับการก่อสร้างท่าอากาศยานกาฬสินธุ์ ในพื้นที่เพราะจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการขยายตัวทางด้านท่องเที่ยว เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เกิดผลดีต่อการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ในภาพรวม

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีกรมท่าอากาศยาน รับผิดชอบดำเนินการโดยมีบริษัท ดีไว พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษา

ทั้งนี้ พื้นที่เหมาะสมในการก่อสร้างจะต้องอยู่ในรัศมี 25 กิโลเมตรจากตัวเมือง เป็นพื้นที่ราบขนาดใหญ่และอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ โดยจะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากประชาชนสรุปในภาพรวม นำไปพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

แสดงความคิดเห็น