น่าลอง!!มข.เปิดตัว ‘ผักกรอบ’ตอบโจทย์ทุกวัยที่ไม่ชอบกินผัก

ม.ขอนแก่น ดันผลิตผล “ผักกรอบ” ตอบโจทย์ทุกวัยที่ไม่ชอบกินผัก จากโครงการยกระดับอาชีพเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทดลองตลาด หาพันธมิตร ร่วมทุนกับวิสาหกิจชุมชน

รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ผอ.สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น และเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ได้รับงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) นำผลผลิตผักจากการปลูกของเกษตรกรในโครงการฯ แปรรูปเป็นผักกรอบ ปรุงรส บรรจุซอง พร้อมรับประทาน ด้วยการร่วมมือของ ศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ผอ.สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ซึ่งผลิตภัณฑ์ “ผักกรอบ” ตอบโจทย์ทุกวัยไม่ชอบกินผัก ใช้วัตถุดิบผักปลอดภัยของโครงการ เข้าสู่กระบวนการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ ม.ขอนแก่น แก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด สร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางตลาด ลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกรในการผลิตครั้งนี้

        รศ.รังสรรค์ กล่าวถึง “ผักกรอบ” ตอบโจทย์ทุกวัยไม่กินผัก เป็นนวัตกรรมของโครงการที่จะยกระดับการผลิต สร้างรายได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าของพืชผลทางการเกษตร ซึ่งผักทุกชนิดสามารถนำมาแปรรูปเป็นผักกรอบ ทั้งเป็นรสดังเดิมและปรุงรสเพิ่มความอร่อยได้ สำหรับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ โครงการทดลองใช้ผักบุ้งนำมาแปรรูปและทดลองการตลาด ซึ่งผักกรอบนี้มีโปรตีน 0.75 กรัมต่อ 100 กรัม คาร์โบไฮเดรต 2.43 กรัมต่อ 100 กรัม ไฟเบอร์ 9.03 กรัมต่อ 100 กรัม ทำการสำรวจศึกษาผลตอบรับของผู้บริโภคต่อ “ผักกรอบ” ถึงรสชาติ สัมผัส  รวมถึงกลิ่น มีความเหมาะสมในการบริโภคหรือไม่เพียงใด ซึ่งข้อมูลที่ได้นี้สามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ “ผักกรอบ” ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคทุกวัยที่ไม่ชอบกินผัก นักธุรกิจผู้ประกอบการที่สนใจนำผลิตภัณฑ์ผักกรอบไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ ทำการตลาด เป็นการทำธุรกิจร่วมกับเกษตรกร สามารถติดต่อที่สถาบันฯ ม.ขอนแก่นได้

แสดงความคิดเห็น