มทร.อีสาน โพล ชี้!!ประชาชนปลื้ม ‘ขั้นตอนฉีดวัคซีน’ศูนย์เซ็นทรัล รพ.มหาราชโคราช สะดวก รวดเร็ว

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เปิดเผยว่า ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2564 ทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา โดยเป็นการให้บริการสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรจากสถาบันการศึกษา รวมถึงผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน “หมอพร้อม” หรือ “มหาราชพร้อม” และได้รับตามรางนัดฉีดวัคซีนในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งในการเปิดเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนสนามครั้งนี้ ทาง มทร.อีสาน ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์รับลงทะเบียนแก่ประชาชนภายในงานนี้ด้วย พร้อมทั้งยังได้จัดทำแบบสำรวจเกี่ยวกับการให้บริการ ของศูนย์ฉีดวัคซีนสนาม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งจัดทำโดย ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ของคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เพื่อเป็นการเปิดรับข้อคิดเห็นของประชาชนสู่การนำไปไปปรับปรุงระบบการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้จากผลการสำรวจประชาชนที่เข้าไปใช้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนสนาม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 649 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 82.7 ซึ่งมีอายุอยู่ระหว่าง 31-50 ปี ร้อยละ 65.1 และกว่าร้อยละ 55.5 มีสถานภาพสมรส พบว่า หากต้องให้คะแนนความพึงพอใจในภาพรวม คะแนนเต็ม 5 คะแนน ในด้านของสถานที่จัดกิจกรรม ได้รับคะแนนความพึงพอใจอยู๋ในระดับที่มากที่สุด คือ 4.80 คะแนน รองลงมาคือด้านความเหมาะสมของสถานที่ ได้รับคะแนน 4.77 และด้านความชัดเจนของป้ายบอกทาง ได้รับคะแนน 4.52

นอกจากนี้ เมื่อเจาะลึกลงไปถึงกระบวนการให้บริการในการฉีดวัคซีน โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจด้วยคะแนนเต็ม 5 คะแนน ผลปรากฏว่า ขั้นตอนการฉีดวัคซีนมีความสะดวก รวดเร็ว และเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการมากที่สุด ได้รับไปมากถึง 4.82 คะแนน รองลงมาคือ การจัดการพื้นที่ในการสังเกตอาการ การคัดกรอง ความเหมาะสมของเครื่องมือ ความสะดวกในการลงทะเบียน และการรับบัตรคิว ตามลำดับ

อีกทั้งในแบบสำรวจได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาต่อภาพรวมงานนี้อีกด้วย ซึ่งได้รับข้อคิดเห็น 5 ข้อหลัก ดังนี้ 1. ประชาชนรู้สึกขอบคุณบุคลากรทุกท่านจากใจจริง 2. ประชาชนอยากให้กำหนดช่วงเวลาของผู้เข้ารับบริการแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนเพื่อลดความแออัด 3. ประชาชนเสนอให้กระจายแผนผังกระบวนการเข้ารับบริการ เพื่อสร้างความเข้าใจได้โดยง่าย 4. ประชาชนเสนอให้ปรับเปลี่ยนป้ายประจำขั้นตอน เพื่อความชัดเจนและสังเกตง่าย และ 5. ประชาชนรู้สึกชอบที่มีการแสดงดนตรีภายในงาน สร้างบรรยายการได้ดี เกิดความผ่อนคลาย

อย่างไรก็ดี มทร.อีสาน ในฐานะหน่วยงานที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือภายในศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขอน้อมรับข้อคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการในส่วนของการลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้อย่างดียิ่งขึ้นต่อไป และขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีน ร่วมลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีนได้ ผ่านทาง “โคราชพร้อม” ซึ่งจะเปิดให้บริการในเดือนมิถุนายนนี้ครับ ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย

แสดงความคิดเห็น