มทร.อีสาน ยืน1!!‘กลุ่มราชมงคล’ประจำปี 64 ขึ้นแท่น ม.คุณภาพของไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เปิดเผยว่า จากผลการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลจากสภามหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการผลักดันนโยบายด้านการพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงบริบทในการช่วยเหลือสังคม ซึ่งมีผลงานเกิดขึ้นจำนวนมากและเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะตลอดต้นปี 2564 นี้ โดยอ้างอิงจากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติจาก 3 แหล่ง ดังนี้

1.Webometrics Ranking of World Universities ซึ่งจัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน มีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info โดยได้จัดอันดับเว็บไซต์เพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสารหรืออื่น ๆ วัดความสามารถในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)” ประจำปี เดือนมกราคม 2564 ซึ่งผลการจัดอันดับปรากฎว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขึ้นแท่นเป็นเว็บไซต์คุณภาพอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ทั้ง 9 แห่ง อันดับที่ 25 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 3,179 ของโลก ซึ่งผลการจัดอันดับในครั้งนี้เป็นการคว้าอับดับ 1 กลุ่มราชมงคล ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2

  1. SCImago Institutions Rankings (SIR)เผยแพร่ผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2564 (Scimago Institutions Rankings 2021)  ผ่านเว็บไซต์https://www.scimagoir.com/ ซึ่งเป็นการจัดอันดับจากองค์การในประเทศสเปน โดยมีการจำแนกประเภทของสถาบันการศึกษาและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ด้วยจำนวนตัวบ่งชี้ที่ประกอบด้วยกลุ่มตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน 3 ด้าน 1.ด้านงานวิจัย (Research) 50% 2.ด้านนวัตกรรม (Innovation) 30% และ 3.ด้านสังคม (Societal) 20% ซึ่งในปี 2564 นี้ มทร.อีสาน ขึ้นเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อันดับที่ 25 ของประเทศไทย และอันดับที่ 826 ของโลก (คิดแบบ Overall) ซึ่งในปีนี้มีองค์กรที่ได้รับการจัดอันดับจากทั่วโลก ทั้งหมด 7,533 แห่ง
  2. UI Green Metric Word University Rankingsจัดอับดับโดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย หรือ University of Indonesia ซึ่งเป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษาที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก หรือที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยสีเขียว โดยได้เริ่มจัดอันดับตั้งแต่ปี 2553 ด้วยเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน ประกอบด้วย 1. Setting And Infrastructure, SI (ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน) 15%  2. Energy and Climate Change, EC (การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) 21%  3. Waste management, WS (การจัดการของเสีย) 18%  4. Water usage, WR (การจัดการน้ำ) 10%  5. Transportation, TR (การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 18% และ 6. Education, ED (ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน) 18% ซึ่งผลคะแนนรวมทั้ง 6 ด้าน คิดเป็น 10,000 คะแนน และเมื่อธันวาคม 2563 ปรากฏว่า มทร.อีสาน ได้รับคะแนนทั้งสิ้น 5,325 คะแนนจัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อันดับที่ 28 ของประเทศ และอันดับที่ 453 ของโลก

อย่างไรก็ตาม ผลของความสำเร็จมาจากความร่วมมือผลักดันของทุกฝ่ายตั้งแต่สภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน ทั้งนี้ มทร.อีสาน จะยังคงมุ่งมั่นดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยที่เน้นสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติคุณภาพสูงที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์ 10 ยุทธศาสตร์ของประเทศเป็นหลัก พร้อมกับการรักษามาตรฐานคุณภาพให้เป็นที่ 1 อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสนับสนุนด้านเกษตรอินทรีย์ การวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางและอากาศยานของประเทศไทยให้มีฐานที่มั่งคงสู่การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมความกินดีอยู่ดีของประชาชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับ ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย

แสดงความคิดเห็น