ทน.อุดรฯเปย์หนัก!!จัดงบฯ 63.9 ล้านบาทซื้อวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’ ฉีดปชช.

นายธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ทำหนังสือที่ อด 52008/3238 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอสั่งจองการจัดซื้อวัคซีนซีโนฟาร์ม (Sinopham COVID -19 Vaccine) เรียน ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD -19) ในประเทศไทย ระลอก 3 ยังพบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม ผู้ป่วยเสียชีวิต และผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการระบาดระลอกใหม่นี้ ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่เป็นวงกว้าง รวมถึงการแพร่ระบาดจากต่างประเทศที่มีการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส ทั้งนี้ มาตรการสำคัญของการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) คือ การให้ประซาชนได้รับการฉีดวัคซีน และตามรายงานข่าวในปัจจุบันแจ้งว่า การสั่งซื้อวัคซีนโควิดชิโนฟาร์ม (Snopharm COVD -19 Vacicne) ผลิตโดยสถาบันชีววัตถุแห่งกรุงปักกิ่ง (Beijing Institute of Biological Product CoLTD) ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้อนุมัติทะเบียนยาให้กับ บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด และจำหน่ายให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือคนไทยให้ได้รับวัคนอย่างรวดเร็ว และเป็นทางเลือกจากวัคซีนหลัก อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือรัฐบาลในการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อให้ประชาชนลดการติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD -19)
เทศบาลนครอุดรธานี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ บริหารงานที่มุ่งเน้นนโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการพัฒนาด้านสาธารณสุขที่เน้นการดูแลสุขภาพ และการป้องกันโรคตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ภายใต้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลอุดรธานี มีความพร้อมและศักยภาพการบริหารจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19)เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดอุดรธานีปลอดจากเชื้อโควิด (Covid Free City) และเพื่อเป็นการป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ การให้ประชาชนเข้าถึงการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็ว และครอบคลุมเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น เทศบาลนครอุดรธานี จึงขอสั่งจองการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม (Snophamm COVD -19 Vaccine) ผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ภายใต้งบประมาณของเทศบาลนครอุดรธานี เข็มที่ 1 จำนวนเงิน 31,968,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)และเข็มที่ 2 จำนวนเงิน 31,968,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)รวมเป็นเงิน 63,936,000 บาท (หกสิบสามล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของโรค และลดการเสียชีวิตของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
นายธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวอีกว่า เทศบาลนครอุดรธานี สั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 72,000 โดส รวมเป็นเงิน 63,936,000 บาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จะเป็น ผู้จัดสรรวัคซีน โดยจะเน้น ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ข้าราชการ และผู้ประกอบการในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี ให้ครอบคลุมทั้งเมือง วัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และสามารถเปิดเมือง ปลดแมส ได้โดยเร็วที่สุด
แสดงความคิดเห็น