‘ทางหลวง’โชว์ผลงาน!!ขยาย4เลน ‘บ้านแพง-ท่าอุเทน’คืบ 70 %คาดเสร็จ พ.ค. 65

‘กรมทางหลวง’ขยายทางสายอำเภอบ้านแพง – อำเภอท่าอุเทน จ. นครพนม รองรับการจราจรทางหลวงสายหลัก สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษและส่งเสริมการค้าชายแดน คืบหน้ากว่า 70% คาดแล้วเสร็จเดือน พ.ค.  2565
กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 212 สายอำเภอบ้านแพง – อำเภอท่าอุเทน ตอนตำบลพะทาย – อำเภอท่าอุเทน ระยะทาง 30.48 กิโลเมตร ในพื้นที่อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เพื่อรองรับปริมาณการจราจรทางหลวงสายหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง และสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทางหลวงหมายเลข 212 (สายหนองคาย – อุบลราชธานี) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาทางหลวงตามความต้องการของท้องถิ่น ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่น ทางหลวงสายนี้เป็นเส้นทางหลักเชื่อมระหว่างอำเภอบ้านแพง – อำเภอท่าอุเทน ตอนตำบลพะทาย – อำเภอท่าอุเทน และเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 2032 (ท่าดอกแก้ว – ศรีสงคราม) ไปยังจังหวัดสกลนคร เพื่อไปยังจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเดินทางต่อไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทล. จึงดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงสายดังกล่าวขึ้น มีจุดเริ่มต้นโครงการที่ กม. 255+000 และสิ้นสุดที่ กม. 284+910 โดยก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร โดยขยายคันทางจากเดิม 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร มีเกาะกลางแบบยก (Raise Median) พร้อมปลูกหญ้าบนเกาะกลาง รวมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีต 10 แห่ง จุดกลับรถบนสะพาน 7 แห่ง และจุดกลับรถใต้สะพาน 7 แห่ง ก่อสร้างศาลาทางหลวงในบริเวณสองข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน จำนวน 26 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง งบประมาณ 1,392 ล้านบาท ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าประมาณ 70% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2565
ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง ลดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาในการเดินทาง รองรับความเจริญของชุมชนและปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
แสดงความคิดเห็น