โคราชคลายล็อก!!ฟิตเนส สระว่ายน้ำ สนามกีฬาจัดกิจกรรม 200 คน ร้านอาหารกิน-ขายเหล้าได้

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 นาย นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงนาม คำสั่งจังหวัดนครรราชสีมาที่๖๓๒๕/๕ ๒๖๔ เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สําหรับพื้นที่เฝ้าระวังสูงของจังหวัดนครราชสีมา

ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ กําหนดให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง ด้วยการบูรณาการการทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง และสฝ่ายความมั่นคง คลอดจนประสานการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง จนสามารถควบคุม สถานการณ์และป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิต – 19 จุกลามกระจายออกไปในพื้นที่วงกว้าง ด้วยความ ร่วมมือของบุคลากมาครัฐ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน และประชาชน ช่วยให้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเข็ยโควิด – 19 คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น จึงสมควรปรับปรุงมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้ง ผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่าง ๆ ให้ประชาชนสามารถประกอบกิจกรรม อันจําเป็นต่อการดํารงชีวิตและ การประกอบอาชีพได้มากขึ้น ควบคู่กับการใช้มาตรการควบคุมโรคที่มุ่งเน้นเฉพาะเป้าหมายกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้กิจกรรม ทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่องคู่ขนานไปกับมาตรการด้านสาธารณสุข

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๗ (๒) ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราช กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖ ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก้าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๕/๑ และมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔ ประกอบมาตรา ๒๒ (๑) (๒) มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด นครราชสีมา ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๒us/๒๕u๔. เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงได้ออกคําสั่งจังหวัด นครราชสีมา ดังนี้

ข้อ ๑ มาตรการปิดสถานบริการหรียพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ โรคออกไปเป็นวงกว้าง จึงให้ปิดสถานที่ดังต่อไปนี้ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง

๑๕ สถานบริการ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๕

๑.๑ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

๑.๒ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด

๑.๓ สถานประกอบกิจการอาบน้ํา สถานประกอบกิจการอบไอน้ํา อบสมุนไพร

๑.๔ สนามชนไก่ สนามข้อมขนไก่ สนามกตปลา หรือ สถานที่แข่งสัตว์อื่น ๆ

๑.๕ โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด ล. สถานที่เล่นโบว์สิงหรือผู้เกม เครื่องเล่นเกม ส.ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต .๕ สนามม้า

ข้อ ๒ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การสวมหน้ากากอนามัยหรือ หน้ากากผ้า อย่างถูกวิธีตามข้อแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข เมื่ออยู่นอกเคหสถาน หรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ เว้นแต่ เป็นผู้ขับรถยนต์และไม่มีผู้โดยสาร ยังคงเป็นข้อปฏิบัติและมาตรการป้องกันโรคที่สําคัญ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ หรือรับเชื่อ

เมื่อพบผู้ไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติ ให้ถูกต้อง ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อไป

ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่หรือการดําเนินกิจกรรมใดซึ่งการสวมหน้ากากอนามัยหรือ หน้ากากผ้า ตลอดเวลายาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือการด้าเนินกิจกรรม ซึ่งเป็นกรณีที่ได้รับการอนุมัติจากศูนย์บริหาร สถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) หากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบใต้ก้าหนดให้มีมาตรการตรวจคัดกรอง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง มาตรการตรวจเมื่อพบผู้ติดเชื้อ รวมทั้ง ได้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนดแล้ว ให้ผ่อนผันการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าได้เฉพาะในช่วงเวลาของการปฏิบัติหน้าที่หรือการดําเนินกิจกรรม ตามความจําเป็น และเหมาะสมแห่งสภาพการณ์และความสมควรแก่เหตุ ทั้งนี้ ตามข้อแนะนําหรือแนวปฏิบัติ ที่ทางราชการก้าหนด

ข้อ ๓ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้สามารถใช้อาหาร หรือสถานที่ เพื่อการจัด การเรียนการสอน การสยบ การฝึกอบรม หรือการทํากิจกรรมใด ๆ ได้ตามความเหมาะสม และความพร้อม โดยรูปแบบของการดําเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ คําแนะนําของทางราชการ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนด ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วินัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

ข้อ ๔ สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการรอดก้าลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการได้ ตามปกติ และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้ โดยต้องคัดกรองผู้เข้าใช้บริการ จํากัดจํานวนผู้เล่น ผู้ชม กรณี ยิม ฟิตเนส ให้จํากัดผู้ใช้บริการไม่เกินครึ่งหนึ่งและเว้นระยะห่างของอุปกรณ์ออกก้าลังกายอย่างน้อย ๒ เมตร กรณี สนามก็หาหรือสถานที่ออกกําลังกายให้จํากัดจ้านวนผู้เข้าชมไม่เกินครึ่งหนึ่ง เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก้าหนดโดยเคร่งครัด และบันทึกข้อมูลคัดกรองบุคคล ที่เข้าใช้บริการผ่านระบบแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” หรือจะทําบัญชีผู้ใช้บริการไว้ด้วย

ข้อ ๕ ร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการได้ ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี มาตรการคัดกรองผู้เกี่ยวข้อง การจัดระเบียบผู้เข้าใช้บริการ โดยลดจํานวนที่นั่งภายในร้านสงครึ่งหนึ่ง จํากัดจํานวน ผู้มาใช้บริการไม่ให้แออัด ห้ามใช้ภาชนะร่วมกัน เว้นระยะห่างตามคําแนะนําและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการ กําหนด รวมทั้งที่ผงปฏิบัติตามพระฯ เทศบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแทนราษทอง พ.ศ. ๒๕๕๓ อย่างเคร่งครัด

ข้อ ๖ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ โรงภาพยนตร์ ให้เปิดดําเนินการได้ตาม เซลาปกติของสถานที่นั้น ๆ ยกเว้นส่วนที่เป็นผู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก ซึ่งตการให้บริการ และ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกาหนดโดยเคร่งครัด ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจัดระเบียบและระบบ ต่าง ๆ คําแนะนําของทางราชการ รวมทั้งกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบันทึกข้อมูลและคัดกรองบุคคล ที่เข้าใช้บริการผ่านระบนแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” หรือจะทําบัญชีผู้ใช้บริการไว้ด้วย

กรณีโรงภาพยนตร์ ให้จํากัดจ้านวนผู้เข้าชมในแต่ละรอบไม่เกินครึ่งหนึ่งของฐานวนที่นั่ง การนั่ง ชมภาพยนตร์ให้นั่งติดกันได้ไม่เกินสองที่นั่งแล้วให้เว้นระยะห่างสองที่นั่ง มีการคัดกรองผู้เข้าชมผ่านระบบ แอพพลิเคชั่น “ไทยขนะ” ที่บริเวณทางเข้าโรงภาพยนตร์ของแต่ละแห่ง รวมทั้งต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานควบคุม โรคติดต่อเข้าตรวจสอบ สังเกตการณ์ และปฏิบัติตามคําแนะนํา คําสั่ง ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดย เคร่งครัด

ข้อ ๗ ให้การจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลไม่เกิน ๒๐๐ คน (สองร้อย) สามารถ กระทําได้โดยต้องขออนุญาตต่อ ศปก.ในพื้นที่รับผิดชอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็น กิจกรรมที่ดําเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่ก้าหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค

การจัดกิจกรรมตามวรรคหนึ่งให้ด้าเนินการตามวิธีการและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการ ก้าหนดแนบท้ายคําสั่งนี้โดยเคร่งครัด

ข้อ ๘ มาตรการเกี่ยวกับการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว กรณีผู้ประกอบการ หรือ นายข้างของแรงงานต่างด้าว มีความประสงค์เต็นทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าหรือออกพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา เพื่อทํางาน ให้แจ้งสํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาทราบ ก่อนวันเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงาน ต่างด้าว ไม่น้อยกว่า 6 วัน (เจ็ดวัน) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาอนุญาตให้ แรงงานต่างด้าวเดินทางเพื่อทํางานข้ามจังหวัดใต้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนด โดยเคร่งครัด

กรณีการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพื่อการทํางานในเขตจังหวัดนครราชสีมาให้ปฏิบัติ ตามวรรคหนี้โดยอนุโลม

ข้อ ๙ ขอความร่วมมือให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการ หรือ ผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาขยายการดําเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง เพื่อลดจํานวนการ เดินทางของเจ้าหน้าที่แtะบุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นระยะเวลาตามความจําเป็น และเหมาะสมเพื่อป้องกัน และลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิต 19 ทั้งนี้ การปฏิบัติงานดังกล่าวให้เพียงพอต่อภารซ ให้บริการปรยขาขน

ข้อ ๑๐ การผ่อนคลายสําหรับการถ่ายทําภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ หรือการถ่ายทําสื่อ ในลักษณะคล้ายกัน ให้สามารถดําเนินการได้ ภายใต้มาตรการที่ประกาศกําหนดในการจํากัดจํานวนบุคคลที่เข้าร่วม การถ่ายทํา การยกเว้นไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าในบางกรณีหรือบางช่วงเวลาของการถ่ายทํา และ ต้องดําเนินการตามแนวปฏิบัติ “หวัน111วายคําน11พยนตร์และรายการโทรทัศน์ดานที่ได้รับอนุมัติจาก ศบค.

ข้อ ๑๑ สถานที่อื่นที่ไม่ได้มีประกาศให้ปิด หรือไม่ได้กาหนดมาตรการเฉพาะสถานที่ การจัด กิจกรรมต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคดังต่อไปนี้

๑๑.๑บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือคัดกรองอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ

๑๑.๒ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรมเว้นแต่ขณะ รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม

๑๑.๓ ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๓ เมตร และมีให้มีการจัดกิจกรรมใน สักษณะที่มีการสัมผัสกันอย่างใกล้ชิด หรือต้องใช้สิ่งของ อุปกรณ์ ประกอบการฝึกอบรม ๆ ร่วมกัน

๑๑.๔ จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือน้ํายาฆ่าเชื้อโรคอย่างพอเพียง

๑๑.๕ จัดให้มีการทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนทํากิจกรรม ขณะทํากิจกรรม แtiะหลังการทํากิจกรรม

๑๑.๖ บัดอาหารแบบแยกชุดสําหรับรับประทานคนเดียว โดยจัดที่นั่งให้ห่างกันอย่างน้อย

๑๑.๗ งดการให้บริการสุราหรือเครื่องดื่มที่แอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดกิจกรรม

๑๑.๘. จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ด้วยแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” หรือสมุดลงทะเบียน

๑๑.๙ ผู้จัดกิจกรรมและเจ้าของสถานที่จะต้ซึ่งยินยอมให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เข้าตรวจสอบ สังเกตการณ์ และปฏิบัติตามค้าแนะนํา คําสั่ง ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยเคร่งครัด

ข้อ ๑๒ ให้ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-TA (การรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย ๓ เมตร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน หมั่นล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือน้ํายาฆ่าเชื้อโรค ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ผู้ที่มีอาการ ประวัติสัมผัสใกล้ชิด ผู้ป่วยยืนยัน หรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ และใช้แอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ หรือ “หมอชนะ ) เพื่อป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด หากมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจล้าบาก หอบเหนื่อย ลิ้นไม่รับรสหรือประวัติมีใช้ หรือยุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๓.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อโควิด – 19 ให้แจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) หรียศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลที่อยู่ในพื้นที่ทันที

ข้อ ๑๓ ขอความร่วมมือประชาชนงด หรือชะลอ หรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง ข้ามเขตพื้นที่ จังหวัด หรือไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ควบคุม เว้นแต่มีความจําเป็น ต้องเดินทางไปในพื้นที่ดังกล่าว ให้สามารถเดินทางไปในพื้นที่ดังกล่าวได้ แต่เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมาต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคแนบท้ายคําาสั่งนี้โดยเคร่งครัด

ให้บุคคลทั่วไปที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาถือปฏิบัติตามมาตรการแนบท้ายคําสั่ง ข้อนี้ด้วย

ข้อ ๑๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้มงวดในการตรวจสอบสถานที่ หรือกิจกรรม ที่มีความเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของโรค เช่น โรงงาน สถานที่พักของแรงงานต่างด้าว การรวมกลุ่มกันทํากิจกรรมที่มีความเสี่ยง หรือสถานที่อื่น ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรค ที่ทางราชการกําหนด

ในกรเนีที่พบผู้ไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติ ให้ถูกต้อง ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามให้ดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อ ๑๕ คําสั่งหรือประกาศใดที่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ ให้ใช้ข้อความในคําสั่งนี้แทน

ข้อ ๑๖ การไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ถือเป็นความผิดตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือเป็นความผิดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แล้วแต่กรณี รวมทั้ง เป็นความผิดตามมาตรา ๘ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ต้องระวาง โทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔

(นายกอบชัย บุญยรณะ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครราชสีมา

 

แสดงความคิดเห็น