เกือบ100%!!โฉมใหม่ ‘สวนรัชดานุสรณ์’แลนด์มาร์คใหม่คนเมืองขอนแก่น

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 17.00 น. ณ สวนรัชดานุสรณ์ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี (นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ ,นายมนตรี สิงหปุณณภัทร ,นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง ,พ.ต.ท.สมชาย โตเจริญ ) นายกมล กิจกสิวัฒน์ ที่ปรึกษานายก ,เลขานุการนายก (นายสมภพ วงศ์ก่อ ,นายกฤษฎ์ สว่างไสว, นายบุญสม วิจารณ์จันทร์ ) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายก สมาชิกสภาเทศบาล( นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ , นายรัชตะ รัชตะวินิจ ,นางสาวณัชชา แสงสุรศักดิ์ ) พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล( นางกฤษณา แสนสอาด , นายสุปัทม์ ทองรัตน์) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของสวนรัชดานุสรณ์
โดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ตามที่คณะผู้บริหารงานเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงสวนรัชดานุสรณ์ให้มีความเหมาะสมกับการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ออกกำลังกายของคนขอนแก่น จึงได้ลงพื้นที่เดินตรวจความเรียบร้อยครั้งนี้ ภาพรวมเป็นที่น่าพอใจ 80 % แต่มีประเด็นที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ดังนี้
1.ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มอบหมายให้สำนักการช่าง เพิ่มจุดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณจุดที่มีความล่อแหลม และตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างโดยรอบสวนรัชดานุสรณ์ใช้งานได้อยู่เสมอ
2.โครงสร้างพื้นฐาน มอบหมายสำนักการช่าง ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมให้มีความมั่นคงแข็งแรง
3.การดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย มอบหมายสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเพิ่มจุดวางถังขยะให้เหมาะสม พร้อมป้ายรณรงค์ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการในการรักษาความสะอาดร่วมกัน
4.การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการ มอบหมายฝ่ายเทศกิจ และ อปพร.
แสดงความคิดเห็น