โคราชเข้มจัด!!ผู้เดินทางจาก 15 จังหวัดเข้าพื้นที่ต้องกักตัวเอง 14 วัน

วิธีการและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนด กรณีบุคคลทั่วไปที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาตามข้อ ๑๒ ของคําสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่  /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. มาตรการสําหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด

๑.๑. ให้บุคคลทั้งที่เป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด และประสงค์จะเข้าพักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา ดําเนินการดังนี้

๑.๑.๑รายงานตัวกับผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจํา หมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่โดยทันทีหรือภายใน ๓๒ ชั่วโมง นับแต่เดินทางมาถึงจังหวัดนครราชสีมา หรือทราบ หรือ ควรได้ทราบประกาศ ทั้งนี้ควรรับผิดชอบโดยแยกกักตัวเอง ยังไม่ควรเข้าที่พัก จนกว่าจะมีผลการประเมินความเสี่ยง หรือผลการตรวจเชื้อแล้ว

๑.๑.๒ ให้ผู้นําชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ที่รับรายงานตัว บันทึกรายละเอียดการเดินทางของบุคคลตามข้อ๑.๑.๑ ตามแบบรายงานแนบท้ายนี้ เพื่อประเมินความเสี่ยง โดยบุคคลตามข้อ ๑.๑.๑ ต้องให้ข้อมูลตามความเป็นจริง แล้วนําส่งแบบรายงานไปยัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตําบล หรือสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลของรัฐ หรือศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล ในพื้นที่ภายใน วันที่ได้รับรายงานตัว หากได้รับรายงานตัวในช่วงกลางคืน ให้นําส่งแบบรายงานในวันรุ่งขึ้น

๑.๑.๓ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ห้าการคัดกรองโรคของบุคคลตาม ข้อ ๑.๑.๑ ทุกคนโดยละเอียด หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคโควิด 19 เช่น ไปในสถานที่เสี่ยง ลักษณะ การทํางาน คนงาน สัมผัสกับผู้ป่วยด้วยโรคโรคโควิด 19 ให้ออกคําสั่งให้บุคคลนั้นกักตัวเป็นเวลา ๑๕ วัน เพื่อ ให้คําแนะนํา ติดตาม สังเกต และบันทึกอาการทุกวัน เว้นแต่บุคคลนั้นได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโรคโควิต 19 ครบ ๒ เข็ม หรือได้รับการตรวจคัดกรองโรคโดยวิธี RT-PCR โดยมีผลการตรวจไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนเข้ามาพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา หากไม่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด 19 ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อขอความร่วมมือ ให้แยกตัวเองจากบุคคลอื่น พร้อมทั้งให้คําแนะนําเรื่องการสังเกตอาการป่วยร่วมกับให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เช่น หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย หากพบอาการผิดปกติ เช่น ไอ มีไข้ เจ็บคอ หอบ เหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส ท้องเสีย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคโควิด 19 ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องที่ทันที

๑.๑.๔ หากบุคคลตามข้อ ๑.๑.๓ ที่ถูกสั่งให้กักตัวมีเหตุจําเป็นต้องเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ก่อนครบกําหนดกักตัว ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทําการวัดไข้และประเมินก่อนที่จะให้เดินทาง หากพบว่ามีอาการ ใช้เกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือมีความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคโควิด 19 ให้นําส่งโรงพยาบาลทันที

๑.๒ กรณีบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด ที่ยังไม่ได้ รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COMD-19 ครบ 6 เข็ม หรือไม่ได้รับการตรวจคัดกรองโรคโดยวิธี RT-PCR ซึ่งมีผลการ ตรวจไม่เกิน ต่อ ชั่วโมงก่อนเข้าพัก ซึ่งได้เข้าพักที่โรงแรม อะพาร์ตเม้นต์ รีสอร์ต ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็น หน้าที่ของโรงแรม อะพาร์ตเม้นต์ รีสอร์ต ต้องคัดกรองอาการและวัดใช้ให้ผู้เข้าพักเมื่อแรกรับ และให้คัดกรองต่อเนื่อง ทุกวันตลอดระยะเวลาที่เข้าพัก รวมทั้งบันทึกรายละเอียดการเดินทางตามแบบรายงานแนบท้ายนี้ ส่งสํานักงาน สาธารณสุขอําเภอที่เป็นที่ตั้งของโรงแรม อะพาร์ตเม้นต์ รีสอร์ต ภายในวันที่บันทึกข้อมูล หากพบว่าบุคคลผู้เข้าพัก ไอาหารผิดปกติหรียมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นไรคใดวัค – 19 ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันที และให้ปฏิบัติดังนี้

๑.๒.๑ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าพักตามข้อ ๓.๒ เดินทางไปที่ชุมชนหรือสถานที่ซึ่งประชาชน แออัดในจังหวัดนครราชสีมา เช่น ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ สนามกีฬา สถานที่ท่องเที่ยว สถาน บันเทิง ตลาด

๑.๒.๒ โรงแรม อะพาร์ตเม้นต์ รีสอร์ต ซึ่งมีผู้เข้าพักที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องจัดแยกพื้นที่เข้าพัก สถานที่รับประทานอาหาร แยกต่างหากจากผู้เข้าพักอื่น ๒. มาตรการสําหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม

ให้บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมให้สังเกตอาการของตนเองไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ทั้งนี้ยังต้อง รายงานตัวกับผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่โดยทันทีหรือ ภายใน ๑๒ ชั่วโมง นับแต่เดินทางมาถึงจังหวัดนครราชสีมา หรือทราบหรือควรได้ทราบประกาศ ทั้งนี้ควรรับผิดชอบ โดยแยกกักตัวเอง ยังไม่ควรเข้าที่พัก จนกว่าจะมีผลการประเมินความเสี่ยงหรือผลการตรวจเชื้อแล้ว รวมทั้ง ให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เช่น หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ไม่เดินทางไปในที่ซึ่งมีประชาชนแออัด ทั้งนี้ หากพบอาการผิดปกติ เช่น ไอ มีไข้ เจ็บคอ หอบ เหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส ท้องเสีย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า เป็นโรคโควิต 19 ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องที่ทันที ๓. มาตรการสําหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด ที่เดินทางมา ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้งกรณี ไป กลับ มาติดต่อราชการ หรือปฏิบัติภารกิจอื่นใดในจังหวัดนครราชสีมา

ให้บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งเดินทางมาในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมาทั้งกรณี ไป กลับ ทั้งที่มาติดต่อราชการ หรือมาปฏิบัติภารกิจอื่นใดในจังหวัดนครราชสีมา ต้องได้รับการคัดกรองอาการ วัดใข้ และบันทึกรายละเอียดการเดินทางตามแบบรายงานแนบท้ายนี้ แล้วให้หัวหน้า ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร ผู้ดูแลสถานที่ และชุมชนทุกแห่ง รายงานข้อมูลและรวบรวมส่งสํานักงานสาธารณสุข อําเภอที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานหรือชุมชนภายในวันที่บันทึกข้อมูลโดยทันที ทั้งนี้เมื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมาแล้วเสร็จให้เดินทางกลับภูมิลําเนาโดยเร็ว หากพบว่าบุคคลผู้มาติดต่อมีอาการผิดปกติหรือมีเหตุอันควร สงสัยว่าเป็นโรคโควิด 19 ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันที ๔. ให้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ติดตาม ค้นหาบุคคลที่เดินทางมาจาก พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม ว่าเข้ามาในพักอาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ หรือ เข้ามาพักอาศัยในสถานประกอบการโรงงาน หรือสถานที่พักคนงานก่อสร้างในพื้นที่หรือไม่โดยเคร่งครัด เพื่อแจ้ง ต่อ ศปก.อําเภอ หรือ ศปก.เทศบาลนครนครราชสีมา และเจ้าพนักงานโรคติดต่อเพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

แสดงความคิดเห็น