ร้อยเอ็ดขานรับนโยบายเปิดเมือง

ร้อยเอ็ดผ่อนคลายกิจกรรมดำเนินชีวิตและผ่อนคลายกิจการด้านเศรษฐกิจ แม้จะมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มทุกวัน ย้ำยังคงมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
.
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ,หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
.
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 โดยขอให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคตามประกาศของจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างเคร่งครัด ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีมาตรการในการผ่อนคลายกิจกรรมดำเนินชีวิตนั้น ให้สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย โรงยิม ฟิตเนส สามารถจัดบริการได้ตามเวลาปกติ และสามารถจัดการแข่งขันได้โดยจัดจำนวนคนผู้ชมในสนามและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ตามที่ทางได้ราชการกำหนด ในส่วนของการผ่อนคลายกิจการด้านเศรษฐกิจห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ
.
ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกมเครื่องเล่น หรือร้านเกมส์ และสวนสนุก ให้งดบริการก่อน ในส่วนของร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ตามกำหนดเวลาของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ในส่วนการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 200 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ดหรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค โดยให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค ที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด และในส่วนของการตรวจสอบเข้มงวดกับสถานที่หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ของโรคแบบกลุ่มก้อนนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้มงวดในการตรวจสอบสถานที่หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เช่น โรงงาน สถานที่พักแรงงานต่างด้าว หรือสถานที่อื่นๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขเงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบรวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ในกรณีที่พบผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามให้ดำเนินการตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
.
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยวันนี้จังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 ราย รวมเป็นผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 320 ราย รักษาหายสะสม 268 ราย ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 46 ราย เสียชีวิตสะสม 6 ราย และในส่วนของข้อมูลการจัดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 23 มิถุนายน 2564 มีจำนวนเป้าหมายประชากรที่จะได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน 752,336 คน ยอดจองวัคซีน 271,131 คน ซึ่งจำนวนผู้ลงทะเบียนในระบบร้อยเอ็ดพร้อม จำนวน 32,086 คน จองคิวลำดับการฉีดและเลือกหน่วยบริการฉีดแล้ว จำนวน 25,466 คน และจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการจัดสรรวัคซีนทั้งสิ้น 65,045 โด๊ส ฉีดไปแล้ว 52,571 โด๊ส
แสดงความคิดเห็น