ชัยภูมิวุ่นหนัก!!‘คลัสเตอร์ใหม่’ติดเชื้อพุ่ง 25 ราย‘ตายอีก 1’ สั่งปิดทันที 3 หมู่บ้าน

ชัยภูมิวุ่นหนัก!! พบคลัสเตอร์ใหม่ ติดเชื้อวันเดียว 25 ราย ดับเพิ่มอีก 1 ราย  ผู้ว่าฯสั่ง ล็อคดาวน์ 3 หมู่บ้าน ห้ามคนเข้า-ออก บ้านห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว เป็นเวลา 14 วัน 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ลงคําสั่งจังหวัดชัยภูมิที่ 45 /๒๕๖๔ เรื่อง ปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต-19)ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

ด้วยปรากฏมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต-19) จํานวนมากในพื้นที่ หมู่ที่ ๓,๔,๑๓ ตําบลห้วยแย้ อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีครัวเรือนจํานวน ๔๕ เธ หลังคาเรือน และมีประชากร จํานวน ๒,๖๐ คน

ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ดังกล่าวจึงอาศัยอํานาจตามความในข้อ ๗ (๒) ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราช กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖ ข้อ ๔ วรรคสอง ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบมาตรา ๒๒ (๒) และมาตรา ๙ มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ในการประชุม ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเป็นการชั่วคราว ดังนี้

๑.ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่หมู่ที่ ,๙.๓๓ ตําบลห้วยแย้ อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เป็นเวลา ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.00 น. เป็นต้นไป เว้นแต่ ผู้ที่เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือผู้ที่มีเหตุผลความจําเป็นจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือรับรอง จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

๒. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออําเภอหนองบัวระเหว เร่งรัดการตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก ค้นหากลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/ต่ํา ในพื้นที่ดังกล่าว และให้แยกกักผู้ติดเชื้อเพื่อส่งเข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลโดยทันที

๓. ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/ต่ํา ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว แยกกักตัวเอง แยกกัน แยกใช้ของส่วนตัว ในครัวเรือน เพื่อเฝ้าระวังและรับการตรวจคัดกรอง สังเกตดูอาการตัวเอง อยู่ที่บ้านหรือที่พัก หรือสถานที่ ที่ทางราชการกําหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

๔. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออําเภอหนองบัวระเหว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ สมาชิก กองอาสารักษาดินแดน (อ.ส.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งจุดสกัด และสายตรวจ เพื่อเป็นการควบคุมการ เข้า – ออก ในพื้นที่ดังกล่าว กรณีมีเหตุความจําเป็นต้องเดินทางเข้า – ออกพื้นที่ดังกล่าว ให้แสดงหลักฐาน การขออนุญาตจากผู้นําท้องที่ ผู้นําท้องถิ่น ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ด่านตรวจทุกครั้ง และเมื่อเสร็จสิ้น ภารกิจต้องรีบเดินทางเข้าหรือออกจากพื้นที่ดังกล่าวแล้วแต่กรณีโดยทันที

๕. ห้ามไม่ให้มีการรวมกลุ่มกันในพื้นที่ชุมชนดังกล่าวเกินกว่า ๒ คนขึ้นไป

๖.ให้งดการจัดกิจกรรมทางสังคม เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุม โรคติดต่ออําเภอหนองบัวระเหว (ศปก.อ.) และให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต -19)

๗ ห้ามไม่ให้มีการจําหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลทุกชนิด และห้ามไม่ให้มี การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ในพื้นที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด

๘. เน้นย้ําให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ๑๐๐96 ล้างมือ เช็ดพื้นผิวที่หยิบจับสัมผัสบ่อย หลีกเลี่ยงเข้าไปในสถานที่ที่คนหนาแน่น ให้เน้นมาตรการป้องกันโรคฯ DAM-H-TATA (การรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย ๑ เมตร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ ออกจากบ้าน หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ผู้ที่มีอาการ ประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน หรือเดิน ทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ และใช้แอปพลิเคชัน”ไทยชนะ” และ หมอชนะ )

๙. ให้ทุกครัวเรือนดําเนินการทําความสะอาด เจ้าง เช็ดด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อบริเวเนบ้านเรือนที่พัก ของตัวเอง และพื้นที่ใกล้เคียง ตลาดร้านค้า รวมทั้งพื้นที่ขาธารณะเพื่อสร้างสภาพพื้นที่ในหมู่บ้านให้มีความสะอาด ปลอดจากเชื้อโรคทุกระยะ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิด ผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิใต้แย้ง ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (ต) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๕

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา ๓๕ ประกอบมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

m Tam (นายวิเชียร จันทรโณทัย)

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดชัยภูมิ

แสดงความคิดเห็น