ออกกฏเหล็ก!!‘มทร.อีสาน’สั่งห้ามรับน้องเลี่ยงโควิด19 หากฝ่าฝืนมีโทษทางวินัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 มทร.อีสานได้ออกประกาศ เรื่อง งดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2564  เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดขณะนี้ ซึ่งทางสภามหาวิทยาลัย  นำโดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน มีความห่วงใยต่อนักศึกษาทุกคน และเล็งเห็นถึงความเหมาะสมให้งดจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในสถานการณ์ไวรัสแพร่ระบาดขณะนี้

โดยในประกาศดังกล่าว แจ้งว่า ด้วยปัจจุบันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยังอยู่ในช่วงการป้องกันและเฝ้าระวัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงให้งดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ของวิทยาเขตทุกแห่งในสังกัดมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้คณบดี รองคณบดี กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือให้บุคลากรนักศึกษาทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวังการจัดกิจกรรมที่ขัดต่อประกาศนี้ และหากพบเห็นสามารถแจ้งได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา หรืองานพัฒนานักศึกษาของแต่ละวิทยาเขต อย่างไรก็ดีทางมหาวิทยาลัยรณรงค์และเชิญชวนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้ารับวัคซีนอย่างทั่วถึงกัน โดยมีบุคลากรและนักศึกษาบางส่วนได้เข้ารับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 โดสแล้ว ซึ่งนักศึกษากลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ทาง มทร.อีสาน ได้ประสานงานกับทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแล้ว และให้นักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านโคราชพร้อม ที่ https://covidmnrh.com/kovac19.php ด้วยตนเองได้เลยครับ ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย

แสดงความคิดเห็น