รพ.มทส.โคราชสู้ๆ!!‘บุคลากรแพทย์’ติดโควิด 1 รายสั่งกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 51 ราย

วันที่ 28 มิ.ย.64 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ออกแถลงการณ์ด่วน!พบบุคลากรทางการแพทย์ ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย และได้ดำเนินมาตรการเชิงรุก กักกันโรค และสอบสวนโรคตามมาตรการของ ศบค. และพบว่ามีผู้สัมผัสกับผู้ป่วยเสี่ยงสูง จำนวน 51 รายด้วย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ.มทส.) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ว่ามีบุคลากรทางการแพทย์ 1 ราย ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุก ดำเนินการกักกันโรค และทำการสอบสวนโรคตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด โดยการตรวจคัดกรองบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสกับผู้ป่วย พบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 51 ราย
ทั้งนี้ ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ. มทส. เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้แจ้งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทราบ เพื่อเข้าทำการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ณ หอพักสุรนิเวศ 17 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ ยังไม่พบการแพร่ระบาดเพิ่มเติมภายในพื้นที่ รพ.มทส. แต่อย่างใดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) จึงได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังสูงสุด ดังนี้ทำการปิดพื้นที่ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ฆ่าเชื้อและทำความสะอาด ตามมาตรฐานการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว และพร้อมเปิดให้บริการตามปกติทำการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงตามคำวินิจฉัยของแพทย์ เข้าทำการสอบสวนและคัดกรองโรค นอกจากนี้ จะทำการตรวจเชิงรุกเพิ่มเติม เพื่อเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อต่อไป
รพ. มทส. มีความจำเป็นต้องงดและลดการให้บริการบางส่วน เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนจะต้องทำการกักตัว และเพื่อสงวนบุคลากรทางการแพทย์ไว้สำหรับการดูแลผู้ป่วยที่มีความจำเป็น จึงขอความร่วมมือผู้เข้ารับบริการ งดหรือเลื่อนการเดินทางมาโรงพยาบาล หากไม่มีความจําเป็นเร่งด่วน และขอให้ติดตามการรายงานสถานการณ์และประกาศจากทางโรงพยาบาล เป็นระยะ ๆ ในลําดับต่อไป ด้านการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานนั้น ยังคงให้ดำเนินการตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 15) อย่างเข้มงวดต่อไป
แสดงความคิดเห็น