ผู้ว่าฯโคราชออกกฏใหม่!!ร้านอาหารห้ามดื่มเหล้า-ปิดทุก ร.ร.ตั้งด่านคัดกรอง อ.ปากช่อง-วังน้ำเขียว

ผู้ว่าฯโคราชออกกฏใหม่!!ร้านอาหารห้ามดื่มเหล้า-สั่งปิดทุก ร.ร. ตั้งด่านคัดกรอง อ.ปากช่อง-วังน้ำเขียว  จัดกิจกรรมได้ไม่เกิน 100 คน มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือโทษทั้งจำทั้งปรับ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายกอบชัย บุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครราชสีมา ลงนาม คําสั่งจังหวัดนครรราชสีมาที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สําหรับพื้นที่เฝ้าระวังสูงของจังหวัดนครราชสีมา (เพิ่มเติม)

ตามคําสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ ๖/๒๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๔ จังหวัด นครราชสีมา ได้กําหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) สําหรับพื้นที่เฝ้าระวังสูงของจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งผ่อนคลายมาตรการควบคุม ต่าง ๆ ให้ประชาชนสามารถประกอบกิจกรรมบางประเภท เนื่องจากได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด กว้างขวางในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และจังหวัดในปริมณฑลอย่างรวดเร็ว ทําให้ สบค.ได้ออก ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก้าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒๕) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มุ่งสกัดกั้นการระบาดในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ โดย การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง ปิดสถานที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน หยุดการก่อสร้างและห้ามเดินทางเคลื่อนย้ายแรงงาน แม้จะมีมาตรการสกัดการเดินทางของกลุ่มแรงงานกลับ ภูมิลําเนา แต่ก็ยังมีการเดินทางกลับและส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหลาย จังหวัดและในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พบการติดเชื้อจากกลุ่มผู้เดินทางกลับ และระบาด ลงสู่บุคคลในครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน เริ่มแพร่สู่เด็ก นักเรียนและสถานศึกษามากขึ้น ประกอบกับพบผู้ติด เชื้อเพิ่มขึ้น จากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านอาหาร

อาศัยอ้านาจตามความในข้อ ๗ () ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราช กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มาตรา ๕๒/๓ และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบ มาตรา ๒๒ (๑) (๒) มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครราชสีมา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ตามมติที่ประชุมครั้ง ที่ ๑๐๔/๒๕๒๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงสมควรเพิ่มเติม มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน ดังนี้

ข้อ ๑ ให้โรงเรียนทุกสังกัด หรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท รวมทั้งสถาบันกวดวิชา สถานที่เรียนพิเศษ งดจัดการเรียนการสอน ที่โรงเรียนหรืออาคาร สถานที่ของสถาบันการศึกษาทุก ประเภท (แบบ On Site) ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ให้จัด การเรียนการสอนผ่านระบบสื่อสารช่องทางหลัก (On air) ระบบอินเตอร์เน็ต (On line) แอปพลิเคชัน (Orn demand) หรือศึกษาเองที่บ้านโดยหนังสือเรียน/แบบฝึกหัด (On Hand) ตามความเหมาะสมแทน ยกเว้นการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้เป็นอํานาจหรือดุลยพินิจของ ผู้บริหารสถานศึกษา

 

ข้อ ๒ ให้ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานที่รับเลี้ยงเด็กเอกชน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๒๔ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕

ข้อ ๓ ให้ทุกอําเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหา สถานที่กักตัว (Local Quarantine) เพื่อรองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุม สูงสุด และพื้นที่เสี่ยงที่จังหวัดนครราชสีมากําหนดให้ต้องกักตัว พร้อมดําเนินการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ยกเว้น ผู้ที่มีสถานที่กักตัวที่อ้าเภอเห็นว่าเหมาะสม ให้สามารถกักตัวได้ โดยไม่ก่อให้เกิดการแพร่ เชื้อโควิด – 19 ให้คนในครอบครัวและชุมชน

ข้อ ๔ ให้นายอําเภอปากช่องและนายอําเภอวังน้ําเขียวประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งด่าน คัดกรองการเดินทางที่อําเภอปากช่องและอําเภอวังน้ําเขียว เพื่อคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ให้ผู้ที่ เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ข้อ ๕ ร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ภายใน กําหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ห้ามบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านโดยเด็ดขาด

ข้อ ๖ การจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลไม่เกิน ๑๐๐ คน สามารถกระทําได้ โดยขออนุญาตต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค(ศปก.) ในพื้นที่รับผิดชอบ และหากมีความจําเป็นต้องจัด กิจกรรมรวมกลุ่มเกิน ๓๐๐ คน จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา

ข้อ ๗ ทั้งนี้คําสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๖๓๒๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ยังมีผลบังคับใช้ต่อไปในส่วนที่ไม่ขัดแย้งกับคําสั่งนี้

ข้อ ๔ การไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ถือเป็นความผิดตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือเป็นความผิดตามมาตรา ๕๒ แห่ง พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ แล้วแต่กรณี รวมทั้งเป็นความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายกอบชัย บุญอรณะ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครราชสีมา

แสดงความคิดเห็น