ใส่เกียร์ลุย!! นายกฯ อบจ.สารคามลุย ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตร

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตร ปีงบประมาณ 2564 – 2565

 

 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับคณะทำงานทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ในการประชุมคณะอนุกรรมการ พัฒนาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ณห้องประชุมอาคาร OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ในการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มเติม ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ 2564 – 2565 ไม่ว่าจะเป็น โครงการตลาดนัดสีเขียว โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกร โครงการจัดหาพันธุ์เมล็ดพืช เพื่อพัฒนาการเกษตรในจังหวัดมหาสารคาม ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

แสดงความคิดเห็น