หนองคายเข้ม!! สั่งสถานศึกษา 7 แห่งเรียนออนไลน์ หลังพบผู้ติดเชื้อในอำเภอเมือง

หนองคายเข้ม!! สั่งสถานศึกษา 7 แห่งเรียนออนไลน์ หลังพบผู้ติดเชื้อในอำเภอเมือง

ประกาศเทศบาลเมืองหนองคาย เรียนผู้ปกครองทุกท่าน ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ พบว่ามีการติดเชื้อในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา
โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์
โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง
โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน
โรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองคาย
จึงขอแจ้งแนวปฎิบัติ ดังนี้
ให้ครูและนักเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ On hand หรือ Online ตามตารางเรียนปกติอยู่ที่บ้าน
ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564

 

แสดงความคิดเห็น