มข.แก้ปม!!ดึง 10 นักคิด วิจัย พัฒนา วิชาการระดมแก้โจทย์อีสานลดเหลื่อมล้ำ

สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด rISNED KKU Talk ระดม 10 ความคิด เสนอทางออกลดเหลื่อมล้ำ ปัญหาสะสมมาช้านานของคนอีสาน ทั้งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม เพศ ความไม่เท่าเทียมกันที่เกิดขึ้น การถอดบทเรียน การพัฒนาพื้นที่โครงการยกระดับอาชีพเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปัญหาความเหลื่อมล้ำยังคงอยู่จะจัดการอย่างไรให้เกิดความเป็นธรรม ทางออก แนวทางการจัดการ และเป็นไปได้สอดคล้องกับบริบทของสังคมอีสาน

10 นักคิดเสนอแก้โจทย์ลดเหลื่อมล้ำอีสาน ได้แก่ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.นพดล บูรณธนัง รองผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณสุริยัน วิจิตรเลขการ ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง”

คุณชาญณรงค์ บุริศตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น คุณพิณทอง เล่ห์กันต์ เครือข่ายผู้หญิงอีสาน คุณสวาท อุปฮาด ผู้ประสานงานเครือข่ายไทบ้านผู้ไร้สิทธิ์ คุณภูดิศ หาญสวัสดิ์ เกษตรกรสมัยใหม่ผู้เป็น Young Smart Farmer และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.รินา ภัทรมานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรชวัล ชายผา และ ดร.ธัญมัชฌ สรุงบุญมี คำตอบของโจทย์ลดเหลื่อมล้ำอีสานได้เผยแพร่ในเพจเฟซบุ๊ก facebook page ผักนวัตกรรม มข.-อว. และอัพโหลดลงใน YouTube ช่อง rISNED KKU

รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอบคุณ 10 นักคิดที่มาร่วมตอบโจทย์ลดเหลื่อมล้ำในอีสาน

 

 

แสดงความคิดเห็น