ขอนแก่นขยายคำสั่ง!!ปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ฯงดจัดคอนเสิร์ต รถแห่ ตั้งแต่ 5 ก.ค. – 18 ก.ค. 64

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 64 นายสมศักดิ์ จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ผู้อํานวยการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่นลงนามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๔๖)

ตามที่นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ ๑๒ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น

จังหวัดขอนแก่น ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COMD-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ ๑ ถึง ฉบับที่ ๑๓ ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผ่อนปรน มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ ๑๔ ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ ๑๕ ถึง ฉบับที่ ๑๙ ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ ๒๐ ถึง ฉบับที่ ๓๐ ประกาศจังหวัด ขอนแก่น เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ ๓๒ ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ ๓๒ ถึง ฉบับที่ ๔๒ ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผ่อนคลาย มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ ๔๓ และประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ ๔๔ ถึง ฉบับที่ ๔๕ รวม ๔๕ ฉบับ แล้วนั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างและผู้ติดเชื้อได้ กระจายตัวออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว มีการพบการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน (Cluster) ในพื้นที่ที่มีความแออัดหลาย พื้นที่ทั่วประเทศและพบการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน (Cluster) ในบางพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่น ดังนั้นเพื่อให้การดําเนิน มาตรการด้านสาธารณสุขโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นสําคัญสามารถ ขับเคลื่อนควบคู่ไปกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม จึงมีความจําเป็นที่จะต้องใช้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะอยู่ในระดับที่ควบคุมได้หรืออยู่ในวงจํากัด

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) (๓) มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบ ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒๕) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงออก คําสั่งไว้ดังนี้

ข้อ ๑. ให้ยกเลิก ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๔๓)

ข้อ ๒.ข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรืออยู่ในที่ สาธารณะ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะเพื่อจํากัดวงในการระบาด ของโรค เมื่ออยู่นอกเคหะสถานหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และต้องสวม ให้ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนํา

เมื่อพบผู้ไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

ข้อ ๓.มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ

ก.ให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ํา สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ยกเว้นสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙ ให้เปิดดําเนินการได้

ข.สนามกีฬา หรือสถานที่เพื่อการออกกําลังกาย ยิม ฟิตเนส ให้สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ และสามารถจัดแข่งขันกีฬาได้โดยจํากัดจํานวนผู้ชมในสนาม โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนด อย่างเคร่งครัด

ค.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดําเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก ให้งดการให้บริการ

ง.ตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก ที่ตั้งอยู่นอกห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดําเนินการได้ภายในกําหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสถานที่นั้น ๆ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โรคที่ทางราชการกําหนดอย่างเคร่งครัด

จ.ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดดําเนินการได้ ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนดอย่างเคร่งครัด

ฉ.สนามชกมวย และสถานที่ที่จัดให้มีการพนันชกมวยตามกฎหมาย ให้สามารถดําเนินการได้ โดยจํากัดจํานวนผู้ชมในสนาม โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนดอย่างเคร่งครัด

ข้อ ๔.การงดหรือการหลีกเลี่ยงการเดินทาง ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจําเป็น

ข้อ ๕.การจัดกิจกรรมทางสังคม

(๑) ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดการจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริงในช่วงเวลานี้ เว้นแต่เป็นกรณีการจัดพิธีการตามประเพณีนิยมและมีมาตรการป้องกันโรคที่เพียงพอ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

(๒) ให้งดการจัดคอนเสิร์ต รถแห่ โรงมหรสพตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือการแสดงอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน ไว้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ยกเว้นโรงภาพยนตร์ให้เปิดดําเนินการได้ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ที่ทางราชการกําหนดอย่างเคร่งครัด

ข้อ ๖.มาตรการการตรวจสอบเข้มงวดกับสถานที่หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ โรคแบบกลุ่มก้อน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้มงวดในการตรวจสอบสถานที่หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ของโรค เช่น โรงงาน สถานที่พักของแรงงานต่างด้าว หรือสถานที่อื่น ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ และระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนด

 ข้อ ๗.มาตรการเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ

(๑) ให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทุกรายเข้ารับการตรวจรักษาและเข้ารับการแยกกักหรือการกักกันในสถานที่ และตามระยะเวลาซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขกําหนดจนกว่าจะได้ตรวจ ทางการแพทย์แล้วว่าพ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค

(๒) ให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อรีบแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่ทันทีเมื่อทราบว่าตนติดเชื้อหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า ติดเชื้อดังกล่าวเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติตนและเข้ารับการแยกกักหรือกักกันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้ารับการ ตรวจหรือรักษาตามขั้นตอนทางสาธารณสุขต่อไป

ข้อ ๘. การบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ให้เจ้าของ ผู้ประกอบการ หรือผู้ดูแลรับผิดชอบสถานที่ กิจกรรมและกิจการต่าง ๆ จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนด และให้ผู้ใช้บริการหรือเข้าไปยังสถานที่ หรือร่วมทํากิจกรรมเช่นว่านั้น ถือปฏิบัติดังนี้

(๑) ให้จัดบริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ (๒) ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า

(๓) ให้จัดการอํานวยความสะดวกในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อยหนึ่งเมตร และจํากัด จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หากมีการจัดกิจกรรมให้พิจารณาตามสัดส่วนของพื้นที่กับผู้ร่วมกิจกรรมในพื้นที่ปิด ขนาด ๕ ตารางเมตรต่อคน ในพื้นที่เปิดขนาด ๔ ตารางเมตรต่อคน

(๔) จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ หรือน้ํายาฆ่าเชื้อโรค

(๕) จัดให้มีการเช็ดทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการทํากิจกรรม รวมทั้ง ระหว่าง และภายหลังการทํากิจกรรมด้วย

(๖) จัดให้มีการลงทะเบียนแพลตฟอร์มไทยชนะ หรือแพลตฟอร์มหมอชนะ ในการเข้าออกสถานที่ สาธารณะ

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งในประกาศนี้ มีความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท ตามมาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายสมศักดิ์ จังตระกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ผู้อํานวยการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น