มทร.อีสาน จับมือ มทร.ธัญบุรี คว้าเหรียญทอง E-NNOVATE 2021 เปลี่ยน “เถ้าแกลบ” เหลือทิ้ง ให้เป็นวัสดุก่อสร้างรักษ์โลก

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า มทร.อีสาน ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การกำกับติดตามโดยสภามหาวิทยาลัย นำโดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย  นายกสภา มทร.อีสาน ซึ่งมีนโยบายให้ความสำคัญกับการผลักดันอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ได้มีโอกาสสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สู่การผลิต การบริการ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศนั้น ล่าสุดนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ส่งผลงาน “การใช้ประโยชน์จากเถ้าแกลบในการผลิตคอนกรีตบล็อกแบบไม่รับน้ำหนัก” คว้ารางวัลเหรียญทอง ด้านงานวิจัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมออนไลน์ ระดับนานาชาติ ในงาน E-NNOVATE 2021 – International Invention & Innovation Show ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2564 โดยการประกวดนี้สร้างชื่อเสียงและการยอมรับให้กับ มทร.อีสาน และประเทศไทยได้เป็นอย่างมาก

ผศ.ดร.เกียรติสุดา สมนา อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการที่ตนเองเป็นอาจารย์ผู้สร้างวิศวกรโยธามาเป็นเวลาหลายปี ทำให้ได้เข้าไปคลุกคลีกับผู้ประกอบการด้านงานก่อสร้างในหลายบริษัท ซึ่งพบว่าช่วง 5 ปี ที่ผ่านมานี้ หลายบริษัทเริ่มให้ความสำคัญและจริงจังกับการประกาศแบรนด์เป็นผู้ประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เราจึงหยิบความต้องการนี้มาศึกษาหาความเป็นไปได้ที่จะสร้างผลิตภัณฑ์รักษ์โลกขึ้น โดยได้เริ่มหารือกับ ผศ.ดร.รัฐพล สมนา อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน และ ดร.ประชุม คำพุฒ อาจารย์จาก มทร.ธัญบุรี ในการร่วมมือกันวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จะเข้าไปตอบโจทย์ความท้าทายนี้ โดยมุ่งเป้าที่จัดหาวัสดุเหลือทิ้งทางธรรมชาติมาใช้ในการก่อสร้างเพื่อการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และจากการสำรวจทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศไทย พบว่าวัสดุที่เป็นผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เถ้าถ่านหิน หรือวัสดุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตร เช่น เถ้าแกลบ สามารถนำมาสังเคราะห์ร่วมกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างได้ ซึ่งจากการพัฒนาส่วนผสมและศึกษาสมบัติทางกลจำนวนหลายครั้ง ปรากฎว่าผงเถ้าแกลบ กับ ผงเถ้าถ่านหิน ที่ผ่านการผสมที่ถูกต้องเมื่อนำมาขึ้นรูปเป็นบล็อกแบบไม่รับน้ำหนักขนาดมาตรฐาน (กว้าง x ยาว x สูง) ที่ 39 x 6.7 x 19 ได้น้ำหนัก 6.76 กิโลกรัมต่อก้อน มีกำลังอัดเท่ากับ 44.18 Mpa และมีค่าดูดกลืนน้ำอยู่ที่ 2.82 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลที่ได้นี้มีคุณสมบัติทางกลที่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกกลวงไม่รับน้ำหนัก มอก.เลขที่ 58-2560 โดยให้ความทนทานแข็งแรงและมีคุณสมบัติรับกำลังได้เช่นเดียวกับคอนกรีตบล็อกปูนซีเมนต์กลวงไม่รับน้ำหนักในท้องตลาดทั่วไป สามารถนำไปใช้ก่อผนังได้ อีกทั้งผู้บริโภคสามารถเลือกใช้เป็นวัสดุทดแทนคอนกรีตบล็อกปูนซีเมนต์แบบเดิมได้เลย โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของคุณภาพและราคา ซึ่งข้อดีของผลิตภัณฑ์บล็อกรักษ์โลกนี้ คือ ช่วยกำจัดวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และเนื่องจากไม่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ จึงทำให้ต้นทุนถูกลง แต่ในทางกลับกันสามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้มาก

เมื่อได้รับรางวัลเหรียญทองจากผลงาน “การใช้ประโยชน์จากเถ้าแกลบในการผลิตคอนกรีตบล็อกแบบไม่รับน้ำหนัก” มีความรู้สึกดีใจและภูมิใจมาก ที่ตัดสินใจเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ได้มีโอกาสส่งเข้าประกวดมาแล้วหลายเวทีทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เช่น การประชุมระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังจากได้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนไปหลายครั้ง ทำให้มีผู้สนใจเข้ามาหารือและให้การสนับสนุนในการพัฒนาผลงานมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร องค์การมหาชน ให้ส่งเข้าประกวดในงาน E-NNOVATE 2021 ซึ่งเป็นเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ทั้งโลกให้ความสนใจและให้การยอมรับ โดยปกติแล้วจะจัดขึ้นที่สาธารณรัฐโปแลนด์ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การจัดงานครั้งนี้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาชาติร่วมรับฟังและสัมภาษณ์แบบเรียลไทม์ โดยมีการเตรียมตัวฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษ รวมถึงการทำความเข้าใจในผลงานอย่างถ่องแท้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจให้กับคณะกรรมการและผู้ร่วมประกวดทุกท่าน

ในส่วนผลงานบล็อกจากเถ้าแกลบ กับ เถ้าถ่านหินที่ได้ศึกษาวิจัยนี้ ยังได้รับความสนใจจากผู้ร่วมประกวดท่านอื่นๆ รวมถึงคณะกรรมการภายในงาน E-NNOVATE 2021 เป็นอย่างมาก นับเป็นการแสดงจุดยืนให้กับทั่วโลกได้เห็น ว่า มทร.อีสาน ยังคงให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ประกาศตัวเป็น Green  University อีกด้วย นอกจากนี้ผู้วิจัยเชื่อว่าผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยตอบโจทย์คนยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ให้คนไทยหันมาใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ผู้วิจัยยินดีให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้าง ผู้รับเหมางานก่อสร้าง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิจัย และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจจะนำไปผลิตและต่อยอด โดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ผศ.ดร.เกียรติสุดา สมนา โทร.08 6603 0553 หรือทางอีเมล kiatsuda.so@rmuti.ac.th ค่ะ ผศ.ดร.เกียรติสุดา กล่าวทิ้งท้าย

แสดงความคิดเห็น