สารคามเข้มจัด!! สั่งปิดสถานศึกษาและศูนย์เด็กเล็กทุกแห่ง หลังยังพบผู้ติดเชื้อรายวันเป็นจำนวนมาก

สารคามเข้มจัด!! สั่งปิดสถานศึกษาและศูนย์เด็กเล็กทุกแห่ง หลังยังพบผู้ติดเชื้อรายวันเป็นจำนวนมาก

 

 

จ.มหาสารคาม สั่งปิด รร. ทุกแห่ง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
5 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 25 /2564 ที่ประชุมมีมติ เพิ่มมาตรการให้เข้มข้นขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ใน จ.มหาสารคาม
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1721/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) จังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ 29 มิถุนายนพ.ศ. 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด –19)ในปัจจุบัน พบว่า จังหวัดมหาสารคามมีผู้ติดเชื้อฯ รายวันจำนวนมาก ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเป็นสำคัญ สามารถขับเคลื่อนควบคู่ไปกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องยกระดับมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคจนกว่าสถานการณ์ในภาพรวมจะเป็นปกติ โดยมีสาระสำคัญดังนี้
1. ให้สถานศึกษาทุกสังกัดทุกประเภท รวมทั้งสถาบันกวดวิชา สถานที่เรียนพิเศษงดกิจกรรม การเรียนการสอนที่โรงเรียนหรืออาคารสถานที่ของสถานศึกษาทุกประเภท(แบบ On site) ตั้งแต่วันที่ 6 – 19กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ ให้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบสื่อสารช่องทางหลัก (On air) ระบบอินเตอร์เน็ต (On line) แอปพลิเคชัน(On demand)หรือศึกษาเองที่บ้านโดยหนังสือเรียน/แบบฝึกหัด (On Hand)
2. ให้ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กก่อนวัยเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็ก ทุกแห่งทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่วันที่ 6 – 19 กรกฎาคม 2564
3. นอกจากมาตรการที่เพิ่มเติมดังกล่าวให้เป็นไปตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1721/2564 ลงวันที่ 29 มิถุนายนพ.ศ. 2564 ทุกประการ
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติ เตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ที่ ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อฯ หากมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
แสดงความคิดเห็น