ทม.ชุมแพ ไฟเขียว ยกมือ 18 เสียงเอกฉันท์ อนุมัติผ่านงบจัดซื้อวัคซีนทางเลือก

สภาเทศบาลเมืองชุมแพ ยกมือ 18 เสียงเอกฉันท์ อนุมัติผ่านงบประมาณเงินสะสมเพื่อจัดซื้อวัคซีนทางเลือก (ชิโนฟาร์ม) และถุงยังชีพแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ

 

 

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 6 ก.ค.64 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น ได้จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองชุมแพ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีนายสนอง ปานนาค ประธานสภา นายวิเชียร อินทะปัญญา รองประธานสภา นายณัฐภูมิ นนทสิริกุล ปลัดเทศบาลเมืองชุมแพ ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล และสมาชิกสภาทั้ง 3 เขต 18 คนเข้าร่วมประชุม สำหรับผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ นายเกรียงไกร วิริยะอาชา รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ นายยุทธ เตียสุขสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ นายเสกสิทธิ์ สัธนะกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ และนายณัฐพล ดีบุญมี ณ ชุมแพ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองชุมแพ เข้าร่วมประชุมสภา

 

 

โดยมีวาระที่สำคัญในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมสภา นายกเทศมนตรี ขอมติสภาเทศบาลเมืองชุมแพ ขออนุมัติจ่ายขาด ทุนสำรองเงินสะสมเพื่อจัดซื้อวัคซีนทางเลือก (ชิโนฟาร์ม) ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ และขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากผล กระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองชุมแพ สมาชิกสภามีมติเป็นเอกฉันท์ 18 เสียง ยกมือผ่านอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซื้อวัคซีนทางเลือก(ชิโนฟาร์ม)และเพื่อจัดซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

 

 

ด้านนายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ เปิดเผยว่า ในส่วนวัคซีนทางเลือก (ชิโนฟาร์ม) ทางเทศบาลได้สั่งจองและแจ้งความประสงค์ขอซื้อวัคซีน จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อย ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร ความคืบหน้าทางเทศบาลจะติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้วัคซีนนำมาฉีดให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ ให้ได้เร็วที่สุด ส่วนของถุงยังชีพ ทางเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและเร่งสำรวจรายชื่อ เพื่อนำถุงยังชีพแจกจ่ายให้กับประชาชนอย่างเร็วที่สุดตามระบบราชการคือวันที่ 4 สิงหาคม เริ่มแจกจ่ายสิ่งของถึงหน้าบ้านทุกคน

แสดงความคิดเห็น