สร้างตามออกแบบ!! รฟท.แจง หลังคาชานชาลา-สะพานลอย รถไฟทางคู่ชุมทางจิระ – ขอนแก่น ‘ไม่กันฝน’

‘การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กระทรวงคมนาคม’ ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีประเด็นข้อร้องเรียนผ่านสื่อ ในประเด็นเกี่ยวกับหลังคาชานชาลาและสะพานลอยคนข้ามสถานีรถไฟชุมทางจิระ – ขอนแก่น ไม่สะดวกในการใช้งาน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 โดยมีสาระสำคัญ คือ ประชาชนอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ร้องเรียนปัญหาการใช้บริการสถานีรถไฟ โครงการรถไฟทางคู่ชุมทางจิระ – ขอนแก่น เนื่องจากการก่อสร้างหลังคาชานชาลาผู้โดยสารพักคอยมีความสูงและความลาดเอียงที่ไม่เหมาะสม เมื่อฝนตกหนักหรือแดดส่องประชาชนไม่สามารถนั่งพักคอยได้ ขณะที่สะพานลอยมีความสูงชันมากเกินไป ผู้สูงอายุและผู้พิการไม่สามารถมาใช้บริการได้
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ขอชี้แจง ดังนี้ โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น ได้ดำเนินการก่อสร้างหลังคาชานชาลา สะพานลอย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในสถานี ตามที่ผู้ออกแบบได้ออกแบบไว้ในขั้นตอนการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการฯ โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นผู้ดำเนินการศึกษา ซึ่งโดยหลักการแล้วโครงสร้างหลังคาคลุมชานชาลาตามรูปแบบที่ใช้โดยทั่วไปของ รฟท. จะต้องมีความสูงและมีระยะห่างจากรางรถไฟเพียงพอเพื่อที่ให้พ้นจากเขตโครงสร้าง ซึ่งจะทำให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถ และเนื่องจากรถของ รฟท. เป็นระบบรถดีเซลไฟฟ้าซึ่งมีการปลดปล่อยเขม่าควัน การออกแบบจึงจะต้องคำนึงถึงเรื่องการระบายอากาศจากเขม่าและควันรถด้วย
สำหรับในประเด็นของสะพานลอยคนข้ามนั้น เนื่องจากสถานีเป็นชานชาลาสูงจึงมีความจำเป็น ต้องก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามเพื่ออำนวยความสะดวกในการข้ามระหว่างชานชาลา และในการออกแบบความสูงของสะพานลอยคนข้ามในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่จำเป็นต้องออกแบบให้สูงจากระดับสันรางเพียงพอเพื่อให้ได้ระยะปลอดภัยที่ต้องการ ซึ่งเป็นความสูงที่เป็นมาตรฐานเผื่อไว้สำหรับการปรับเปลี่ยนเป็นระบบรถไฟฟ้าที่จะต้องมีการติดตั้งสายส่งไฟฟ้าเหนือตัวรถในอนาคต
ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในการปรับปรุงให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม เช่น ที่พักผู้โดยสารที่สามารถกันแดดกันฝนได้บริเวณชาลาตามที่ประชาชนร้องขอนั้น รฟท. สามารถพิจารณาดำเนินการได้ในภายหลัง และเนื่องจากปัจจุบัน รฟท. อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 ในเส้นทางอื่น ๆ อีกด้วย จึงควรจะต้องพิจารณากำหนดรูปแบบสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าวให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น รฟท. จะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้พิจารณาดำเนินการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องตามความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการต่อไป
………………..
แสดงความคิดเห็น