‘เลย’สั่งปิด!! พระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

‘เลย’สั่งปิด!! พระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

 

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเลย กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ในประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมาก โดยปัจจุบันจังหวัดเลยมีผู้ป่วยติดเชื้อรอบใหม่ (เมษายน 2564) จำนวน 332 ราย เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในจังหวัดเลย นั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 34 และมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 36/2564 และคณะกรรมการศูนย์บริหารราชการฉุกเฉินการแพร่ ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเลย ครั้งที่ 27/2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 จึงประกาศ ปิดสถานที่บางพื้นที่ไว้เป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เป็นความผิดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

 

แสดงความคิดเห็น