อีสานปั๊วะปัง!!‘สะพานข้ามลำชี’ คืบ 63 %เชื่อม สุรินทร์ – บุรีรัมย์ เสร็จปี‘ 64

‘กรมทางหลวงชนบท’ สร้างสะพานเชื่อม จ.สุรินทร์ – จ.บุรีรัมย์ ร่นระยะทาง 21 กิโลเมตร บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน คาดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 นี้
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำชี ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ส่งเสริมการคมนาคมขนส่งให้ขยายตัวอย่างมีระบบ เชื่อมโยงระหว่าง อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านได้ทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง ได้ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำชี ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเชื่อมระหว่างบ้านโคกเพชร ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ กับบ้านหัวช้าง ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการทดแทนสะพานไม้เดิมที่พังเสียหายไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ต้องใช้สะพานข้างเคียงที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 8 กิโลเมตร ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกและเสียเวลาในการเดินทาง ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานดังกล่าว โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 290 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนแอสฟัทล์ติกคอนกรีตต่อเชื่อมทั้งสองด้านผิวจราจรกว้าง 7 เมตร มีทางเท้า ติดตั้งป้ายจราจร ตีเส้นผิวจราจร วางท่อ และปลูกหญ้า ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างสะพานฯ มีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 63 คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 นี้
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เนื่องจากสะพานดังกล่าวสามารถร่นระยะทางได้ประมาณ
21 กิโลเมตร
นอกจากนี้ ทช.ยังได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนก่อสร้างและเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในโครงการก่อสร้างสะพานฯ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด
แสดงความคิดเห็น