ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในขอนแก่น ร่วมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โควิด -19 ระบาด

ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในขอนแก่น ร่วมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โควิด -19 ระบาด

ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในขอนแก่น ร่วมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ภายใต้แนวคิดของการช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด

ที่ห้องประชุมห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมี นายกันตธี เนื่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ บุญยฤทธิ์รักษา นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น นางรัตนาภรณ์ วัฒนศัพท์ ที่ปรึกษาสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุม
         นายสุเทพ บุญยฤทธิ์รักษา นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid 19 ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนเอกชนเป็นอย่างมาก ทั้งในกรณีคำสั่งของจังหวัดขอนแก่นที่มีการให้ปิดโรงเรียนโดยไม่มีกำหนด เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องการให้คืนค่าเล่าเรียน และเรื่องวัคซีนต่างๆ ในวันนี้จึงเป็นการมาหาข้อยุติว่าจะมีข้อเสนออย่างไร และมีแนวทางให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง
         ขณะที่นางรัตนาภรณ์ วัฒนศัพท์ ที่ปรึกษาสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น ผู้ลงนามแทนผู้ได้รับใบอนุญาตโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ได้มีข้อเสนอแนะ ข้อเรียกร้อง และได้ข้อสรุปว่า จะดำเนินการภายใต้แนวคิดของการช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด โดยให้เป็นภาระกับรัฐบาลให้น้อยที่สุด จึงเกิดเป็น “ขอนแก่นโมเดล” ประกอบด้วย 4 ประเด็นคือ 1) เมื่อโรงเรียนไม่ได้จัดการเรียนการสอนออนไซต์ที่โรงเรียน จึงมุ่งไปที่การสอนแบบออนไลน์ โดยจะทำอย่างไรให้การสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากที่สุด นักเรียนมีความสนใจ มีความสนุกสนาน ครูได้ใช้ความสามารถ สื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยีทุกชนิดมาประกอบ เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด 2) เนื่องจากไม่อยากให้เป็นภาระแก่รัฐบาลมากเกินไป ดังนั้นงบประมาณปกติที่โรงเรียนเอกชนได้รับอุดหนุนจากรัฐบาล เช่น งบพัฒนาผู้เรียน ซึ่งไม่สามารถใช้ได้ในช่วงนี้ เนื่องจากไม่สามารถจัดกิจกรรมการเข้าค่าย หรือกิจกรรมอื่นๆได้ จึงมีแนวคิดว่าจะผันงบประมาณส่วนนี้ไปใช้ในกิจการอื่นได้หรือไม่ 3) ประเด็นการช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนในสิ่งที่โรงเรียนเอกชนต้องจ่ายให้กับรัฐ ในเรื่องของกองทุนของตนเองที่ต้องจ่ายเพิ่ม 3% เนื่องจากโรงเรียนเอกชนมีกองทุนสงเคราะห์ครูและผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน จะสามารถลดในส่วนนี้ได้หรือไม่ เนื่องจากเป็นภาระที่โรงเรียนเอกชนต้องจ่าย หรือในส่วนของโรงเรียนที่กู้เงินจาก สช. จะสามารถลด หรือหยุดชำระ ดอกเบี้ยก่อนได้หรือไม่ ซึ่งจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน และประเด็นสุดท้ายคือเรื่องของการคืนเงินให้ผู้ปกครอง เนื่องจากโรงเรียนได้พยายามทำเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ ในการคืนเงินทางโรงเรียนเอกชนตระหนักดีว่าเมื่อนักเรียนไม่ได้ใช้บริการในส่วนนั้น สามารถคืนให้นักเรียนอย่างเป็นธรรมได้ ยังคงดำรงไว้ซึ่งคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้ปกครองพึงพอใจ
          นายกันตธี เนื่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในส่วนที่สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่นได้หารือกัน เรื่องการดำเนินการในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ซึ่งเชื่อว่าแนวทางที่ได้หารือกันนั้นเป็นปัญหาในเชิงพื้นที่ ที่ส่งผลกระทบและดำเนินการอยู่ภายใต้ความอยู่รอดร่วมกันและแนวทางการสร้างสรรค์ พัฒนาการศึกษา โดยข้อเสนอนี้จะเป็นแนวทางที่จะเสนอให้ทางส่วนกลาง แต่ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดและรัฐบาลว่าจะมีการจัดการศึกษาอย่างไร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในฐานะหน่วยสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการรวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางนี้เพื่อส่งต่อไปยังผู้ที่กำหนดนโยบายต่างๆ ซึ่งข้อเสนอแนะและแนวทางเหล่านี้ถือเป็นแนวทางที่ไม่ยากเกินไป เนื่องจากทางโรงเรียนเองก็ทราบว่าสถานการณ์โรคระบาดขณะนี้เป็นอย่างไร และจะเป็นแนวทางที่จะอยู่รอดและการพัฒนาการศึกษาไปด้วยกัน
แสดงความคิดเห็น