นายกเทศมนตรีขอนแก่น เปิดประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปี 2565 เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนที่แท้จริง

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

 

 

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย พ.ต.ท. พันตำรวจโทสมชาย โตเจริญ รองนายกเทศมนตรี, นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล, นายมานพ ช่องตะคุ ผอ.สำนักการศึกษา, นางอินทิรา ฆารเจริญ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน, นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผ.อ.ส่วนการโยธา, นายทัศนัย ประจวบมอญ ผ.อ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สภาผู้แทนราษฎร (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 15 หน่วย ได้แก่ อบจ. 4 หน่วย, เทศบาลนคร 1 หน่วย และเทศบาลเมือง 10 หน่วย) โดยมี นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, นายไพรัตน์ ทวีวาร นายกเทศมนตรีเมืองศิลา, นายชัชวาล โนนใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองกระนวน, นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม, นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่, นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล, นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ เข้าร่วมประชุม

 

 

ทั้งนี้ การประชุมได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 13.30 น. และได้มีการนำเสนอข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคอย่างต่อเนื่อง กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีการนำเสนอในเวลา 18.30 น. และแล้วเสร็จในเวลา 19.00 น. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

แสดงความคิดเห็น