‘ร้อยเอ็ด’ เดินหน้า!! จัดกิจกรรมปลูกป่าพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ ร.10

‘ร้อยเอ็ด’ เดินหน้า!! จัดกิจกรรมปลูกป่าพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ ร.10

 

 

นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ นางลดาวัลย์ เจริญมาตย์ หมู่ที่ 2 ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำเนินโครงการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อสร้างแรงผลักดันและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วยการน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา ธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “สืบสาน รักษา และต่อยอด” พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่การปฏิบัติ ตาม “โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชน

กิจกรรมประกอบด้วยการปลูกป่า 5 ระดับ ในพื้นที่ โคก หนอง นา ทำให้เกิดระบบนิเวศซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับป่าในธรรมชาติที่พืชสามารถพึ่งพาอาศัยกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ การปล่อยปลา และการทำปุ๋ยหมัก เป็นต้น

 

แสดงความคิดเห็น