‘ศรีสะเกษ’เตรียมวิ่วฉิว!!สะพานข้าม ‘ห้วยขะยูง’ อ.กันทรลักษ์ คืบ 52 % คาดใช้กลางปี’65

‘กรมทางหลวงชนบท’ สร้างสะพานข้ามห้วยขะยูง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษร่นระยะทาง 15 กิโลเมตรคืบ 52 % คาดใช้กลางปี 65  ประชาชนสามารถสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยขะยูง ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมการคมนาคมขนส่งให้ขยายตัวอย่างมีระบบ เชื่อมโยงระหว่างอำเภอ ตำบล และหมู่บ้านได้ทั่วถึงมีประสิทธิภาพ สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า แต่เดิมประชาชนที่ต้องการเดินทางจากบ้านผือใหม่ไปยังบ้านโนนเปือย ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ ต้องเดินทางอ้อมเป็นระยะทางถึง 15 กิโลเมตร ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง
ทช. จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยขะยูง ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยสะพานดังกล่าวสามารถร่นระยะทางได้ประมาณ 15 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 180 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนต่อเชื่อมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 8 เมตร ยาว 1,548.10 เมตร มีไหล่ทาง รวมถึงได้ติดตั้งป้ายจราจร ตีเส้นผิวจราจร และวางท่อ
โดยปัจจุบันการก่อสร้างสะพานดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 52 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างพื้นสะพาน คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้ประมาณกลางปี 2565 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยร่นระยะทาง ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประชาชนสามารถสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ทช. ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนก่อสร้าง โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานก่อสร้าง เพื่อให้โครงการก่อสร้างดังกล่าวตรงกับความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด
แสดงความคิดเห็น