ครม.อนุมัติ!! วงเงิน 13,026 ล้านบาท ให้ สปสช. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยบริการ

อนุมัติ! 13,026 ล้านบาท ดูแลผู้ป่วยโควิด และเยียวยาผู้เสียหายจากวัคซีน

 

 

ครม. อนุมัติกรอบวงเงิน 13,026 ล้านบาท ให้ สปสช. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยบริการ สถานพยาบาลที่ให้บริการสาธารณสุขโรคโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกสิทธิ จำนวน 3,508,060 ราย ในระหว่างเดือน ส.ค. – ก.ย. 64 ประกอบด้วย
1) กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจคัดกรองไวรัสโควิด-19 จำนวน 3,392,800 ราย
2) ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ได้รับบริการสาธารณสุข จำนวน 114,500 ราย
3) ผู้ได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 760 ราย
ข้อดีของโครงการดังกล่าว จะช่วยลดงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลในภาพรวม เนื่องจากการให้บริการตรวจคัดกรองหรือป้องกันไม่ให้เกิดการติดโรค จะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการรักษาเมื่อป่วยแล้ว และยังเป็นหลักประกันทางสังคมด้านสุขภาพสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย
แสดงความคิดเห็น