ช่วยเต็มที่!! บุรีรัมย์ปล่อยรถ Mobile พาณิชย์..ลดราคา นำสินค้าราคาถูกไปจำหน่ายให้ประชาชน

ช่วยเต็มที่!! บุรีรัมย์ปล่อยรถ Mobile พาณิชย์..ลดราคา นำสินค้าราคาถูกไปจำหน่ายให้ประชาชน

จังหวัดบุรีรัมย์ปล่อยขบวนรถ Mobile พาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน นำสินค้าราคาถูกไปจำหน่ายให้ประชาชนในตามหมู่บ้าน ชุมชน ลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ และไม่ต้องเดินทางไปซื้อสินค้านอกพื้นที่
วันนี้( 29 ก.ค. 64) ที่บริเวณหน้าหอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ นายปรารภ ลิไธสง พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ นายสมบูรณ์ สุธีระกูล ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ นายชุมพล ภูผานิล ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จ.บุรีรัมย์ ร่วมปล่อยขบวนรถ Mobile พาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัด จำนวน 16 คัน นำสินค้าราคาถูกที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชน เช่น อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส ของใช้ประจำวัน ยารักษาโรค รวมถึง ผลิตภัณฑ์ชุมชน /สินค้า OTOP /สินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าวสารหอมมะลิ กุ้งจ่อม กุนเชียง ไข่ไก่ และสินค้าเกษตรแปรรูป รวมกว่า 70 รายการ เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชน รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ไม่ต้องเดินทางไปซื้อสินค้านอกพื้นที่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า ซึ่งจะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยจะเริ่มออกจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค.- 28 ส.ค. 2564 เป็นระยะเวลา 30 วัน ครอบคลุม ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทั้ง 23 อำเภอ ของจังหวัดบุรีรัมย์
นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการ รถ Mobile พาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด เป้าหมาย 1,000 คัน ระยะเวลา 30 วัน ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดรถ Mobile จำนวน 16 คัน นำสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพประจำวัน สินค้าจากกลุ่มเกษตรกร สถาบันการเกษตร สินค้า โอท๊อป ไปจำหน่ายแก่ประชาชนในทุกตำบล คลอบคลุม 23 อำเภอ รวม 960 จุด ซึ่งจะช่วยลดค่ารองชีพของประชาชน และยังช่วยอำนวยความสะดวกไม่ต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ไปเลือกซื้อสินค้าป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด 19 นอกจากนั้นแล้วยังเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้แก่สินค้าเกษตร สินค้าของกลุ่มเกษตรกร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้อีกด้วย จึงขอเชิญชวนประชาชนไปเลือกซื้อสินค้าได้โดยสามารถตรวจสอบจุดจำหน่ายในแต่ละวันที่ได้ Http://mobilepanich.com หรือ Facebook สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย และกำนันผู้ใหญ่บ้าน
แสดงความคิดเห็น