ร้อยเอ็ดสุดยอด!! ฉีดวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’ พระราชทานแก่ปชช. ทั้งหมดจำนวน 3,200 คน หรือ 6,400 โดส

ร้อยเอ็ดสุดยอด!! ฉีดวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’ พระราชทานแก่ปชช. ทั้งหมดจำนวน 3,200 คน หรือ 6,400 โดส

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรมฉีดวัคซีน “ชิโนฟาร์ม” พระราชทาน แก่ประชาชนกลุ่ม ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง พระภิกษุ/นักบวช ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน ทั้งจังหวัด 3,200 คน

นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า ด้วยศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดเกล้าฯ พระราชทานวัคซีนป้องกัน COVID-19 “ชิโนฟาร์ม” ให้แก่ประชาชนกลุ่ม ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัดผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง พระภิกษุ/นักบวช ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซินสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด ซึ่งจะสามารถป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับพระราชทานวัคซินป้องกัน COVID-19 “ซิโนฟาร์ม” จำนวน 3,200 คน (6,400 โดส)

ในส่วนของอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรร จำนวน 600 คน (1,200 โดส) ซึ่งได้ประชุมผู้เกี่ยวข้อง และมีมติจัดสรรให้ผู้พิการ จำนวน 114 คน ผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด จำนวน 10 คน ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน 291 คน พระภิกษุ จำนวน 179 รูป ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน จำนวน 6 คน รวม 600 คนกำหนดฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ระหว่าง เวลา 08.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการฉีดให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านด้วย ซึ่งนับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวร้อยเอ็ดในครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น