วิกฤตการณ์โควิดทำให้ชัดเจนขึ้น เราได้มีการแปรรูปสมุนไพรมากขึ้น ฟ้าทะลายโจรมีการสั่งซื้อมากขึ้น เพราะฉะนั้นสกลนคร เป็นเมืองด้านสุขภาพ และเมืองสมุนไพร

ดร.วิษณุ อ๋องสกุล เลขาธิการหอการค้าจังหวัดสกลนคร กล่าวในการเสวนาข้อเสนอการป้องกันควบคุมโควิด 19 และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นที่ ว่า สกลนครเตรียมตัวตั้งแต่การเกิดวิกฤตในครั้งที่ผ่านมา โดยผู้ว่าฯสกนครเป็นผู้นำทีมให้หอการค้าประสานงานอย่างใกล้ชิด จึงเห็นว่าชาวสกลนครมีการหลั่งไหลกลับมาตั้งแต่ปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้นในช่วงล็อคดาวน์นี้ มีการเตรียมแผนงาน เช่น การสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการแปรรูปสมุนไพร

ส่วนนี้จะเป็นการสร้างอาชีพให้แก่คนที่กลับมา เนื่องจากที่สกลนครยังไม่มีแหล่งงานรองรับผู้คนเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยการประสานงานของภาครัฐหลาย ๆ หน่วย กับมหาวิทยาลัย 3 แห่ง จะเห็นว่ามีการเตรียมโครงการที่จะสร้างรายได้ในช่วงนี้ไว้ด้วย

นโยบายสกลนครคล้ายกับนครพนม คือเราเดินไปข้างกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ผู้ว่าฯเปิดโอกาสให้ทางหอการค้าเสนอความคิดและตอบสนองเราพอสมควร เรามองว่ากลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงแต่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ควรจะได้รับการฉีดวัคซีน ท่านก็รับทราบและให้โควตามาส่วนหนึ่ง เพราะฉะนั้นกลุ่มลูกจ้างที่มีโอกาสที่จะไปพบปะผู้คนต่างถิ่นก็จะมีโอกาสได้ฉีดวัคซีน

สถานการณ์ที่สกลนครยังไม่มีแนวโน้มที่จะใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่กรุงเทพฯ เพราะความพร้อมในการเตรียมการ แม้บางพื้นที่ไม่เพียงพอเสนอความต้องการมาที่ภาครัฐ ก็จะมีกลุ่มภาคเอกชนที่จะเสนอตัวเป็นโรงพยาบาลสนาม ตอนนี้กระจายตัวตามพื้นที่ใหญ่ๆ เช่น วานรนิวาส สว่างแดนดิน แต่ด้วยข้อจำกัดด้านอุปกรณ์การแพทย์ ถ้าเป็นผู้ป่วยสีแดงก็จะให้เข้ามาที่โรงพยาบาลสกลนคร

การประชุมร่วมกับทางจังหวัดพบว่า การจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และสินค้าทางการเกษตรได้ขยายตัวขึ้น อย่างเช่น รถไถ สามารถจำหน่ายเพิ่มขึ้นได้ถึง 300%  แสดงให้เห็นว่าคนที่กลับมาจากต่างจังหวัดมีความตั้งใจที่จะเริ่มต้นจะลงหลักปักฐานที่บ้านมากขึ้น

ณ เวลานี้เป็นรอยต่อที่สำคัญ ที่จะทำยังไงให้คนที่กลับมาไม่ทำธุรกิจที่ซ้ำรอยเดิม เพราะบางครั้งเห็นว่าผลผลิตทางการเกษตรไม่สามารถจำหน่ายได้ สอดคล้องกับการวางผังเมืองของจังหวัด ตอนนี้สกลนครมีการวางผังเมืองปี 2564 อยู่ระหว่างการสำรวจโดยมุ่งเน้นที่จะปรับการผลผลิตการเกษตรเป็นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  โครงการเมืองสมุนไพรที่เราพูดมาหลายปีแล้ว วิกฤตการณ์โควิดทำให้ชัดเจนขึ้น เราได้มีการแปรรูปสมุนไพรมากขึ้น ฟ้าทะลายโจรมีการสั่งซื้อมากขึ้น สกลนครเป็นเมืองด้านสุขภาพ เมืองสมุนไพร

ประเด็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสกลนคร จากรูปแบบการวางผังเมืองที่เรากำลังศึกษา ข้อมูลชี้แจงว่าเศรษฐกิจของเราพึ่งพากับเมืองใกล้เคียงด้วย อย่างเช่น สว่างแดนดิน อยู่ติดกับอุดรธานี พังโคนก็เชื่อมโยงกับทางไปบึงกาฬ  ส่วนตัวสกลนครก็จะเชื่อมโยงไปยังนครพนม

วิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบแตกต่างกันไป แต่ถ้ามองคือ สกลนครมีรูปแบบธุรกิจแบบพึ่งพาตนเอง เช่น ทางด้านการเกษตร จากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นลักษณะปิด ทำให้เราจำเป็นต้องพึ่งพาตนเองเป็นหลัก เมื่อเกิดวิกฤตขึ้นมาก็ได้รับผลกระทบ เราแทบมองไม่เห็นภาพที่เราวิ่งเข้าไปในเมือง ในรูปแบบเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร เดิมคือเราก็จะเน้นที่การผลิตผลผลิตพื้นฐาน

ขณะนี้จากการวางผังเมืองและ แนวโน้มการพัฒนาจังหวัด มุ่งเน้นการแปรรูปมากขึ้น เช่น โครงการเมืองสมุนไพร การที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตร ได้ทำในเรื่องของอีสาน gastronomy หรือว่า กัญชาทางการแพทย์ ทำให้ภาพของเมืองสมุนไพร เมืองแห่งสุขภาพชัดเจนขึ้น

สมุนไพรจะเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจของสกลนครให้น่าสนใจ เราไม่ได้เป็นเมืองที่แค่ผลิตสมุนไพร เราสามารถส่งออกได้ด้วย ในส่วนนี้หอการค้าสามารถเป็นตัวกลางประสานได้ ภายใน 3 เดือนนี้ จะมีการผลิตฟ้าทะลายโจรออกมากว่า 200,000 กิโลกรัม

ส่วนกัญชาเดิมทีมีโครงการที่นักธุรกิจจากต่างประเทศเดินทางมาปะชุมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือแม้กระทั่งเราจะทำการกระตุ้นกัญชาในงาน “สกลกันเด้อ” แต่ด้วยวิกฤตโควิดที่ผ่านมาทำให้เราต้องพักเรื่องนี้ลงไป จากแนวโน้มของม.เทคโนโลยีราชมงคล ม.เกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฏต่างๆ ก็สานต่อกันเป็นอย่างดี ทำให้เห็นการเคลื่อนที่ของธุรกิจกัญชาภายในที่มีมูลค่า และเราก็มีแนวคิดว่าจะเสนอเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษกัญชาเพื่อให้กัญชาในจังหวัดมีศักยภาพมากขึ้น เพื่อช่วยรองรับชาวสกลนครในอนาคต

ในส่วนของแผนงานที่เคยประชุมร่วมกับภาครัฐ มีการเชิญจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร 3 จังหวัดร่วมกันวางแผน ซึ่งเท่าที่มองก็พอเห็นภาพว่าสามารถร่วมมือกันได้ เช่น เรื่องการพัฒนาผ้า นครพนมไม่ได้เป็นเมืองที่มีมีผ้าเป็นหลัก แต่ก็จะมีเรื่องเส้นทางของผ้าเช่นเดียวกัน หากสกลนครและนครพนมมีผ้าชนิดใด ออกมาวางจำหน่ายช่วงใด ทางมุกดาหารก็มีการวางแผนเอาไว้ ในระดับนโยบายมีไว้อยู่แล้ว

นอกจากนี้ยังขอเสนอให้ผลักดันเรื่อง  smart city การรวมข้อมูล เดิมมีหลายหน่วยงานที่นำเสนอ ทำให้เห็นภาพรวมทั้งหมด เราสามารถแนะนำให้เกษตรกรปลูกสินค้าที่เหมาะสมกับช่วงเวลาได้ ทุกคนก็จะมีช่วงเวลาที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของตนในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้

คนที่กลับจากกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่จะมีอายุประมาณ 35-45 ปี การจะกลับไปสมัครงาน เริ่มต้นใหม่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ในฐานะที่หอการค้าฯเป็นหน่วยงานองค์กรเราจะช่วยสนับสนุน ให้ข้อมูลหรือเชื่อมโยงให้คนเหล่านี้สามารถตั้งหลักอยู่ในสกลนคร รวมถึงจังหวัดอื่น ๆ ในภาคอีสาน                                                              “”””””””””””””””””””””

แสดงความคิดเห็น