อุดรฯ เอาด้วย เตรียมจัดตั้ง “หมู่บ้านสีฟ้า หมู่บ้านนี้ปลอดโควิด-19” เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ รองผู้ว่าฯ เป็นประธานประชุมกำหนดรูปแบบและแนวทางการดำเนินการ เตรียมจัดตั้ง “หมู่บ้านสีฟ้า หมู่บ้านนี้ปลอด โควิด-19 จังหวัดอุดรธานี”

 

 

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมกำหนดรูปแบบและแนวทางการดำเนิน “โครงการหมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19 จังหวัดอุดรธานี” โดยมี นายนพดล มามาก ปลัดจังหวัดอุดรธานี พ.ต.อ.ภาณุพงศ์ พุทธิภาพ เสธ.มทบ.24 นายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กลไกหมู่บ้านมีความเข้มแข็งในการป้องกันโควิด-19 เนื่องจากหมู่บ้านมีทั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน อสม.ที่มีส่วนขับเคลื่อนในการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในหมู่บ้านและชุมชนด้วยความร่วมมือของคนในหมู่บ้าน หากชุมชนเข้มแข็งก็จะไม่มีการนำเชื้อโรคเข้ามายังหมู่บ้านได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้หลักเกณฑ์ ประกอบด้วย
1.ในหมู่บ้านส่งเสริมการปลูกและใช้พืชสมุนไพร เพื่อการป้องกันและรักษาโรคโควิด-19
2.ในหมู่บ้านจัดให้มีมาตรการ D-M-H-T-T-A
3.ในหมู่บ้านจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน
4.ในหมู่บ้านมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันโควิด-19 ต่อเนื่องทุกวัน และ
5.ในหมู่บ้านมีเครื่องมือชุดตรวจเชื้อโควิด-19 รวดเร็ว สำหรับตรวจบุคคลที่เดินทางกลับเข้ามาในหมู่บ้าน ชุมชน และเครื่องวัดอุณหภูมิให้ทาง อสม.ตรวจวัดทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน (10 ครัวเรือนต่อ 1 คน)
ทั้งนี้ หากหมู่บ้านใดผ่านเกณฑ์ตามมาตรการ ทางจังหวัดมีการมอบ “ธงสีฟ้า” แสดงสัญลักษณ์ของหมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19 พร้อมกับป้ายข้อความ “หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19” ให้กับทุกหมู่บ้านในจังหวัดอุดรธานี
แสดงความคิดเห็น