‘โคราช’คักขนาด!!ถนนลาดยาง 12 กม. ‘เสร็จแล้ว’หนุนขนส่งพืชผลเกษตร-บูมท่องเที่ยว

‘กรมทางหลวงชนบท’ ก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 – บ้านพิมาย อำเภอจักราช เสร็จสมบูรณ์ สนับสนุนการขนส่งพืชผลทางการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจ.นครราชสีมา
นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ทช. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งภาคการเกษตรของจังหวัดนครราชสีมา สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ซึ่งนับได้ว่าจังหวัดนครราชสีมาเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประชาชนประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรและมีแหล่งอุตสาหกรรมด้านโรงงานน้ำตาล ประกอบกับมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ทช. จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 – บ้านพิมาย อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรเป็นแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 กม. ที่ 0+000 ถึง 7+191 ระยะทาง 7.191 กิโลเมตร และช่วงที่ 2 กม. ที่ 17+650 ถึง 22+676 ระยะทาง 5.026 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสองช่วง 12.217 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง และขยายความกว้างของสะพาน จำนวน 2 แห่ง รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและไฟฟ้าแสงสว่าง
ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อุทยานไทรงาม ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด รวมถึงเป็นการสนับสนุนการขนส่งพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ อาทิ อ้อย พืชผัก ข้าว และสินค้าอุตสากรรมในพื้นที่อีกด้วย
แสดงความคิดเห็น