มทร.ขอนแก่น จัดตั้งศูนย์พักคอย ร่วมกับ 3 ตำบล เพื่อรองรับกลุ่มเสี่ยง และผู้ติดเชื้อในตำบล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดตั้งศูนย์พักคอยและพักพิง ดูแลพื้นที่ ตำบลโคกสี ตำบลหนองตูม ตำบลบึงเนียม

 

 

ศูนย์การศึกษาโคกสี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นร่วมกับ อบต.โคกสี อบต.หนองตูม อบต.บึงเนียม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง 3 ตำบล ร่วมจัดตั้งศูนย์พักคอยและพักพิง เพื่อรองรับกลุ่มเสี่ยง และผู้ติดเชื้อประจำตำบลโคกสี ตำบลบึงเนียม ตำบลหนองตูม หลังจากที่แนวโน้มการระบาดในกรุงเทพมหานคร และ พื้นที่ควบคุมสูงสุดหลายจังหวัดที่ยังมีผู้ป่วยติดเชื้อรอรับการรักษาอีกมาก จังหวัดขอนแก่นจึงเตรียมการรับกลุ่มเสี่ยงที่จะเดินทางกลับมายังภูมิลำเนาจังหวัดขอนแก่น
นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อตรวจความเรียบร้อยและความพร้อมของศูนย์พักคอยและพักพิง พร้อมทั้งมอบน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์ประพันธ์ ยาวระ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมพื้นที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เปิดเผยว่า มทร.อีสาน ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายด้านการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ ในภาวะวิกฤติโควิด-19โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีนโยบาย ให้ หน่วยงานในสังกัด มทร.อีสาน ทุกวิทยาเขต พร้อมให้การสนับสนุนการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานทุกพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จึงได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ศูนย์การศึกษาโคกสีซึ่ง วิทยาเขตขอนแก่นรับผิดชอบดูแลมีอาคารเรียนรวม อาคารปฏิบัติการ โรงเก็บเครื่องจักรเครื่องมือ แปลงทดสอบทั้งสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรและ สาขาช่างกลเกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม บ้านพักอาจารย์ บ้านพักคนงาน ปัจจุบันนี้การเรียนการสอนได้ปรับเป็นการศึกษาออนไลน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ วิทยาเขตขอนแก่นจึงได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ เพื่อใช้จัดตั้งศูนย์พักคอย ฯ ได้แก่ แฟลตที่พัก 10 ยูนิต จำนวน 20 เตียง เป็นหน่วยพักคอยสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (กลุ่มสีเขียว) ดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่อไป
ส่วนอาคารเรียนรวมจำนวน 48 เตียง(รองรับสูงสุดได้ 124 เตียง ) เป็นหน่วยพักพิงกักตัว สำหรับคนขอนแก่นที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงและควบคุมเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ (Quarantine) และชั้นที่ 1 จัดตั้งเป็นศูนย์อำนวยการจำนวน 1 ห้อง ชั้น 2 พักกักตัว สำหรับผู้หญิง จำนวน 2 ห้อง ๆ ละ 8 เตียง รวมเป็น 16 เตียง ชั้นที่ 3 -4 พักกักตัว สำหรับ ผู้ชายจำนวน 4 ห้อง ๆ ละ 8 เตียง รวมเป็น 32 เตียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และเราจะก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน
แสดงความคิดเห็น