ผู้ว่าฯ โคราชมอบธงฟ้า เป็นสัญลักษณ์ของ “หมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด-19” พร้อมประกาศเจตนารมณ์ แสดงถึงความสามัคคี

ผู้ว่าโคราช ประกาศเจตนารมณ์ พร้อมมอบธงสีฟ้าเป็นสัญญาลักษณ์แก่หมู่บ้านปลอดโควิด-19

 

 

วันที่ 4 ส.ค.64 ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครราชสีมา นายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์ “หมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด-19” จังหวัดนครราชสีมา พร้อมมอบธงสีฟ้าสื่อสัญญาลักษณ์หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19 แก่นายอำเภอ 6 อำเภอนำร่อง จากทั้งหมด 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจ ความสมัครสมานสามัคคีในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประชาชน ส่วนราชการ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ด้านนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ” จังหวัดนครราชสีมาได้สำรวจจำนวนหมู่บ้านสีฟ้า พบว่ามีทั้งสิ้น 3,354 หมู่บ้าน/ชุมชน จากจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 3,837หมู่บ้าน/ชุมชน ใน 32 อำเภอ หรือคิดเป็นร้อยละ 87.4 ดังนั้น เพื่อให้นโยบายการชับเคลื่อนหมู่บ้านสีฟ้าของรัฐบาล มีผลเป็นรูปธรรม และมีจำนวนมากขึ้นและเพื่อให้การเฝ้าระวังป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจังหวัดนครราชสีมาได้แจ้งให้อำเภอดำเนินการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างหมู่บ้านสีฟ้า โดยบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ดำเนินการตามแนวทาง เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นพลังเสริมให้กับหมู่บ้านที่ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทุกระดับทั้งฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน แพทย์ประจำตำบล รพสต. อสม.ที่ผ่านเกณฑ์ หมู่บ้านนี้ ไม่มี โควิด-19 ตลอดจนเป็นการสร้างความตระหนักรู้และแสวงหาความร่วมมือกับชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ให้มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่เกิดขึ้น ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ หมู่บ้านนี้ ไม่มี โควิด-19 ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด ซึ่งในหมู่บ้านจะต้องไม่มีคนติดเชื้อโควิด-19 หรือเคยมีผู้ติดเชื้อในหมู่บ้านแต่รักษาหายแล้ว รวมทั้งในหมู่บ้านมีการส่งเสริมการปลูกและใช้พืชสมุนไพรเพื่อป้องกันและรักษาโควิด 19 ตลอดในหมู่บ้านจัดให้มีมาตรการ D-M-H-T-T-A การเว้นระยะห่าง วัดไข้ ใส่แมสก์ และลงทะเบียนและการรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกัน โควิด-19 ต่อเนื่องทุกวัน จึงถือว่าผ่านเกณฑ์และได้รับการปราศว่าเป็นหมู่บ้านสีฟ้า ปลอดโควิด-19 “
แสดงความคิดเห็น