ผู้ว่าฯ โคราชมั่นใจ!! มาตรการล็อคดาวน์ ช่วยลดการระบาดโควิด พร้อมเปิดใช้โรงแรมหรูเป็นสถานที่กักตัว

ผู้ว่าฯ โคราชมั่นใจ!! มาตรการล็อคดาวน์ ช่วยลดการระบาดโควิด พร้อมเปิดใช้โรงแรมหรูเป็นสถานที่กักตัว

ที่โรงแรมฟอร์จูน อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา และนายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการดำเนินงานในสถานที่กักกันตนเทศบาลนครนครราชสีมา (State Quarantine : SQ) ระหว่าง เทศบาลนครนครราชสีมา กับ จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อใช้โรงแรมฟอร์จูน ในการกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง ผู้เดินทางมาจาก พื้นที่เสี่ยง และผู้ที่ผ่านการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ เพื่อป้องกันยับยั้งและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(4) ในการป้องกัน และระงับโรคติตต่อ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่3) พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยที่เป็นการสมควรให้มีการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019หรือโควิด -19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยซน์ในการเผ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย

ด้านนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า สำหรับสถานที่กักกันตนเทศบาลนครนครราชสีมา (State Quarantine : SQ) แห่งนี้ สามารถรองรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวตามหลักเกณฑ์ จำนวน 120 เตียง ใช้เป็นสถานที่แยกตัวกลุ่มเสี่ยงสูง และศูนย์พักคอยผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งผู้ที่เข้าพักจะเป็นผู้ที่ไม่ได้ติดเชื้อโควิด -19 แต่จำเป็นต้องกักตัว 14 วัน และหากผลตรวจออกมาพบเชื้อ จะรีบส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาทันที ซึ่งมีการวางมาตรการตามหลักสาธารณสุข ซึ่งถือว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นายกอบชัย กล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการล็อคดาวน์ ในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 3 สค.64 ที่ผ่านมา ถือเป็นมาตรการที่จะเพิ่มพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ควบคุมการเดินทางโดยไม่จำเป็นของประชาชน มาตรการที่ออกมาสำหรับในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ส่วนตัวมั่นใจว่าได้ผล เพราะจะลดกิจกรรมที่ใกล้ชิดกันสัมผัสกัน ของกลุ่มคนทั่วไปหรือแม้กระทั่งคนใครอบครัว เอง ถ้าดูจากจำนวนผู้ป่วยรายวันจะพบว่า ถึงแม้จำนวนตัวเลขจะเพิ่มสูงขึ้น แต่หากดูในรายละเอียดจำนวนผู้ป่วย จะพบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากกลุ่มเสี่ยง และผ็ป่วยที่ขอกลับมารับการรักษาที่จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งกลุ่มผู้ป่วยที่สัมผัสผู้ป่วยจากพื้นที่เสี่ยง ส่วนผู้ป่วยที่เกิดจากการระบาดในพื้นที่นั้น มีจำนวนคงที่

ทั้งนี้ การควบคุมการระบาดในพื้นที่จำเป็นจะต้องเร่งควบคุมการระบาดในคลัสเตอร์ต่างๆให้ได้ โดยเฉพาะคลัสเตอร์ในโรงงาน หรือสถานประกอบการ ที่ขณะนี้มีอยู่หลายคลัสเตอร์ แต่ทีมสาธารณสุขของจังหวัด ก็ได้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อควบคุมการระบาด

แสดงความคิดเห็น