อ.ชุมแพ ขับเคลื่อน Smart Chumphae สอดรับ Smart City ยกระดับการให้บริการประชาชน

อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ขับเคลื่อน Smart Chumphae สอดรับขอนแก่น Smart City ยกระดับระบบการให้บริการประชาชนที่เป็นเลิศ

 

 

ที่โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอำเภอชุมแพ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Smart ชุมแพ เมืองอัจฉริยะ เพื่อสรุปงานและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบการให้บริการและให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนตามนโยบาย Smart City

ทั้งนี้ อำเภอชุมแพร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทั้ง 15 องค์กร ในการพัฒนานวัตกรรมบนพื้นฐานแนวคิด Smart Living และยกระดับการให้บริการประชาชนให้ได้รับบริการที่เป็นเลิศ Smart Government เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชน ให้สามารถเข้าถึงระบบการให้บริการต่างๆ ที่อำเภอชุมแพ ได้พัฒนาขึ้นตลอดระยะเวลา 1 ปี หลังจากมีการลงนามความร่วมมือ ระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอชุมแพ

 

 

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การขับเคลื่อนสมาร์ท ชุมแพ ซึ่งเป็นอำเภอ Smart City เมืองใหม่เฟสหนึ่ง ของจังหวัดขอนแก่น นั้น ได้มีการเคลื่อนตัวไปค่อนข้างมาก เป็นการตอบสนองการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการประชาชนในระดับท้องถิ่นอย่างแท้จริง ทำให้การเคลื่อนตัวเป็นไปด้วยความราบรื่นและรวดเร็ว เนื่องจากการจะทำให้เป็นเมืองอัจฉริยะนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ดังนั้น การอบรมทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการขับเคลื่อน แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นั้น เราจะสนใจในด้านของการสาธารณสุขเป็นสำคัญ โดยที่อำเภอชุมแพทได้มีการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน Smart ชุมแพ ซึ่งเป็นตัวอย่างสำหรับ Smart City ในระดับอำเภอของทุกอำเภอในจังหวัดขอนแก่น อีก 8 อำเภอ ในการเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงาน ซึ่ง อ.ชุมแพ มีเป้าหมายสำคัญที่พร้อมที่จะให้ความรู้และสนับสนุนการเคลื่อนตัวของ Smart City ในระดับอำเภอให้แก่จังหวัดอื่นๆ ด้วย

ขณะนี้อำเภอชุมแพได้รับการติดต่อจากหลายจังหวัด ทั้งอำเภอในจังหวัดนครราชสีมาหรือหนองบัวลำภู ที่จะมาศึกษาแนวคิดและพร้อมที่จะทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกัน และประการสำคัญ คือ หากการขับเคลื่อน smart ชุมแพ เป็นผลสำเร็จ จะตอบสนองโจทย์ที่จังหวัดขอนแก่น ไปร่วมประชุมสัมมนากับประเทศสิงคโปร์เกี่ยวกับการเป็น world city ในอนาคต แสดงให้เห็นถึงการพัฒนา smart city ของจังหวัดขอนแก่นที่ได้พัฒนาทั้งในระดับจังหวัด และในระดับท้องถิ่น ซึ่งจะตอบสนองให้กับประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่

แสดงความคิดเห็น