นครพนมพร้อมรับมือ!! เปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่ม 300 เตียง รองรับผู้ป่วยสีส้มอ่อน สีเหลืองและสีเขียว

นครพนมพร้อมรับมือ!! เปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่ม 300 เตียง รองรับผู้ป่วยสีส้มอ่อน สีเหลืองและสีเขียว

      จังหวัดนครพนม เปิดโรงพยาบาลสนาม 300 เตียง เพิ่มศักยภาพรับผู้ป่วยสีส้มอ่อน สีเหลืองและสีเขียว
      วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ที่มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนผู้มีจิตอาสาร่วมกันประกอบพิธีส่งมอบโรงพยาบาลสนามที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินงบประมาณ อุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุและเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ปรับปรุงอาคารเรียนและสถานที่โดยรอบ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ประเภทสีเหลืองและสีเขียว ขนาด 300 เตียง ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายมานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ร่วมรับมอบ
     ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบันจังหวัดนครพนมมีผู้ป่วยสะสมมากถึง 2,784 ราย และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นทุกภาคส่วนในจังหวัดนครพนม จึงได้มีแนวทางการบริหารงานร่วมกันและเห็นพ้องต้องกันว่าควรมีโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับผู้ป่วยที่จะเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ซึ่งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ใช้เวลาในการดำเนินการทั้งสิ้น 9 วัน แบ่งห้องปฏิบัติการออกเป็น 3 ชั้น โดยชั้นที่ 1 จะเป็นสำหรับผู้ป่วยสีส้มอ่อนและสีเหลืองที่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจน ส่วนชั้นที่ 2 จะเป็นผู้ป่วยหญิงสีเขียว และชั้นที่ 3 เป็นผู้ป่วยชายสีเขียว ซึ่งทุกชั้นจะมีระบบกล้องวงจรปิดแบบ 2 ด้าน ทั้งภายในและภายนอกเพื่อติดตามตลอดเวลา มีระบบสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับทีมแพทย์แบบไร้สายทั้งหมดโดยผู้ป่วยสามารถใช้โทรศัพท์พูดคุย หรือพิมพ์สอบถามอาการกับทีมแพทย์ที่เฝ้าสังเกตได้ตลอดเวลา รวมทั้งทีมแพทย์ที่เฝ้าสังเกต ก็จะเห็นว่าผู้ป่วยมีอาการผิดปกติหรือไม่และถ้าผู้ป่วยมีอาการหนักก็มีทีมแพทย์เผชิญเหตุที่พร้อมเข้าดูแลทันที และหากจำเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการทรุดลง ก็สามารถที่จะประสานไปยังโรงพยาบาลหลักทั้ง 12 อำเภอได้ทันที และด้วยการเกิดขึ้นของโรงพยาบาลสนามแห่งนี้มาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทางจังหวัดจึงได้มีการตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นมาบริหารจัดการในการทำบัญชีรายรับรายจ่ายทั้งหมด ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน คือส่วนที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบราชการซึ่งในส่วนนี้จะนำมาใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการ ตามมาด้วยส่วนที่ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ มอบให้ ซึ่งในส่วนนี้จะมีทั้งที่เป็นเงินงบประมาณ และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ และส่วนสุดท้ายที่หากทั้ง 2 ส่วนก่อนหน้ามีไม่เพียงพอ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา จะให้การสนับสนุนเพิ่มเติมร่วมกับภาคีเครือข่าย และหากสถานการณ์ผู้ป่วยโควิดนครพนมยังเพิ่มขึ้น และโรงพยาบาลสนามมีความจำเป็นต้องใช้เตียงเพิ่มทุกภาคส่วนก็พร้อมที่จะปรับปรุงสถานที่แห่งนี้ขยายเพิ่มเป็น 600 เตียง โดยใช้หลักการเดิมในการบริหารจัดการ
แสดงความคิดเห็น