ครุศาสตร์ ฯ ราชมงคล ขก.ลุย!!มุ่ง ‘สอนออนไลน์ปฏิบัติ’เน้นจุดยืน ‘ตำนานช่าง’แห่งแดนอีสาน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็น สถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน และมีชื่อเสียง ในการผลิตช่างฝีมีอ จนได้รับสมญานาม ตำนานช่างแห่งแดนอีสาน ปัจจุบัน มีการเรียน การสอนที่สังกัด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร คอ.บ อส.บและ.ศศ.บ ระดับปริญญาโท คอ.ม

แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ ประเทศไทยและมวลมนุษยชาติกำลังเผชิญกับเชื้อไวรัสร้าย มากว่า 2 ปี การดำเนินชีวิตและการใช้ชีวิตในปัจจุบันต้องมีการปรับเปลี่ยนไปมาก และโลกของการศึกษาก็เช่นกัน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งยังคงมุ่งมั่น ผลิตนักศึกษาและบัณฑิตตามปณิธาน สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี แม้ว่าจะต้องทุ่มเทสรรพกำลังคณาจารย์ นักวิชาชีพ ระดมทรัพยากรต่าง ๆมาใช้เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ได้มากที่สุด

 อาจารย์ประพันธ์ ยาวระ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้นำนโยบายด้านการศึกษาเน้น การสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้นำในการสร้างและพัฒนานักวิชาชีพเฉพาะทางด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน  และ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร  รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.อีสาน ที่มอบนโยบายขับเคลื่อน มทร.อีสาน เรื่องการผลิตบัณฑิตเน้นอัตลักษณ์  บัณฑิตนักปฏิบัติ และสร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมผู้ผลิต ครูช่างและนักวิชาชีพ ที่ต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในขณะนี้ ด้วย อาจารย์ประพันธ์ ยาวระ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นศิษย์เก่า ของสถาบันแห่งนี้และสำเร็จการศึกษา ในระดับ ปวช. ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน และระดับปริญญาตรี (คอ.บ)สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่น มีโอกาสได้ใช้ความรู้ในการทำงานภาคอุตสาหกรรมด้านระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ ที่จังหวัดระยอง อยู่ประมาณ ปีเศษ ด้วยความรักในวิชาชีพครูจึงกลับมาสอบรับราชการใน สถาบันการศึกษาแห่งนี้

การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่นับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น แต่ก็ต้องใช้ชีวิตและปรับแผนการทำงาน ซึ่งต้องปรับและเปลี่ยนหลายอย่าง การศึกษาก็เช่นกัน เมื่อเรียนในห้องเรียนไม่ได้ทุกอย่างถูกปรับเข้าออนไลน์ แต่รายวิชาปฏิบัตินั้น ได้มอบนโยบายลงไปให้ คณาจารย์ ได้นำไปปรับใช้อย่างชัดเจน ด้วยแนวคิด เรียนให้รู้ ดูให้เห็นและทำให้เป็น ในรายวิชาเครื่องมีอกล วิชาที่ปฏิบัติและต้องสอนนักศึกษา ให้รู้จักเครื่องมือหลากหลาย หลังจากเปิดภาคเรียน อาจารย์พิจิตร บัวระภา อาจารย์วรพงษ์ พงษ์ภัทรวุฒิ จึงได้ผลิต วีดีโอแนะนำเครื่องจักร แนะนำรายวิชา ให้นักศึกษาได้เปิดดูและเรียนรู้จนสามารถ ถอดออกมาเป็น Diagram Flow Chart และสามารถเขียนใบงานส่งผู้สอนได้ ในหน่วยการเรียนรู้ผู้สอนได้ทดลองใช้ระบบ Live ซึ่งก็พยายามให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียน พยายามเปิดให้มีถามตอบ Live สดจากบรรยากาศในห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างความคุ้นเคย และปลุกจิตวิญญาณในวิชาชีพ แต่การสอนลักษณะ Live จะมีปัญหาคือเวลาที่บางครั้งอาจจะนาน การอยู่หน้าจอก็เกิดความล้าทั้งผู้สอนและผู้เรียน แต่ก็ถือเป็นมุมมองที่ทั้งผู้เรียนและผู้สอน ต้องเรียนรู้และพัฒนาปรับตัวไปตามสถานการณ์ ปัจจุบัน จะเหลือขั้นตอนที่ มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาทำให้เป็นที่ ทดลองสอนผ่านระบบ Zoom ซึ่ง เมื่อสอนเสร็จ อาจารย์จะมาขมวดเป็นคลิปสั้นอีกครั้ง และพยายามปรับการสอนให้เป็นเรื่องๆ เป็นเฉพาะเรื่องเพื่อให้นักศึกษาได้สนใจและไม่สับสนและเรียนรู้ได้ง่าย สร้างการจดจำ

จากความพยายามในการสอนออนไลน์เพื่อเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติถือเป็นเรื่องที่ท้าท้ายมาก คระครุศาสตร์อุตสาหกรรมจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้นักศึกษาได้มากที่สุด แต่อย่างไรก็ดี อาจารย์ประพันธ์ ยาวระ คณบดีคณะครุศาสตร์ ฯ และอาจารย์ ผู้สอน ยังคงเห็นความสำคัญของการเรียนปฏิบัติที่ควรจะให้ผู้สอนและผู้เรียน ได้มามีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันจึงจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ดีและประสบผลสำเร็จ

อย่างไรก็ดีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ คือความรักความผูกพันของคณาจารย์ในสาขาวิชาที่ระดมบุคลากรมาช่วยกันหาวิธีการสอนออนไลน์และ ยังได้ให้คณาจารย์อาวุโส อาจารย์ชาญชัย สุวรรณเขตต์ ร่วมบันทึกเทปเพื่อเก็บองค์ความรู้ของท่านก่อนที่ท่านจะเกษียณอายุราชการ เพราะแต่เดิมไม่ได้เน้นการสอนแบบบันทึกเทป สิ่งที่เหลือไว้คือแฟ้มงานและตำรา วัสดุอุปกรณ์แต่ด้วยสถานการณ์ที่เป็นเช่นนี้เมื่อมีการบันทึกเทป ถือเป็นตำราเล่มใหญ่ที่สืบทอดการเรียนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ท้ายสุด อาจารย์ประพันธ์ ยาวระ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านก้าวผ่านสถานการณ์ในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี ขอพระสยามเทวาธิราชปกปักรักษาประเทศไทยด้วยเทอญ

แสดงความคิดเห็น