หนองบัวลำภูสุดเจ๋ง!! จัดตั้งศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบ กระจายความรู้ พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงยุคโควิด

หนองบัวลำภูสุดเจ๋ง!! จัดตั้งศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบ กระจายความรู้ พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงยุคโควิด

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการเปิดงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมจัดตั้งศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบ ระดับจังหวัด ณ บ้านโพธิ์ศรีสำราญ หมู่ที่ 13 ตำบลหัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นางศรัณยา สุวรรณพรหม รองนายก อบจ.หนองบัวลำภู พัฒนาชุมชนในแต่ละพื้นที่ของจังหวัด ส่วนราชการ และประชาชนในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ โดยต่างปฏิบัติตามหลักเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู เผยว่าวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นไปเพื่อให้เกิดการแบ่งปันแนวความรู้ แนวความคิด การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร การแบ่งปันพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ในสถานการณ์วิกฤตท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และยังเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย โดยมีการจัดตั้งตลาดอินทรีย์ กิจกรรมแปรรูปสมุนไพรต้านภัยโควิด เช่น การทำเครื่องดื่มน้ำกระชายขาว ซึ่งมีรสชาติที่ดี และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย การทำสบู่ถ่านจากสมุนไพรเพื่อบำรุงผิวพรรณ กิจกรรมการเพาะพืชสมุนไพร เช่น ต้นฟ้าทะลายโจรที่ตลาดกำลังต้องการเป็นจำนวนมาก การจำหน่ายผ้าทอจากชุมชน เป็นต้น

ความมั่นคงของชุมชนจะเกิดขึ้นได้เมื่อชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง ซึ่งการที่ชุมชนสามารถเป็นคลังอาหาร เป็นคลังความรู้ทางการเกษตร และเป็นคลังสมุนไพร สามารถประยุกต์ภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในยุคปัจจุบัน ย่อมเป็นหลักความมั่งคงที่สำคัญ และสามารถเป็นต้นแบบ ต่อยอดไปสู่ชุมชนอื่นๆ ในจังหวัดหนองบัวลำภูต่อไปได้

แสดงความคิดเห็น