ข้าวกล่องรสพระทำ วัดมหาวนาราม อุบลฯ ทำข้าวกล่องแจก รพ. และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ข้าวกล่องรสพระทำ วัดมหาวนาราม อุบลฯ ทำข้าวกล่องแจก รพ. และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วัดมหาวนามรามพระอารามหลวงจัดทำข้าวกล่อง 500 กล่อง น้ำขิง 500 ขวด และน้ำดื่ม 200 แพ็ค ไปแจกจ่ายไปตามสถานพยาบาล และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งในอำเภอและต่างอำเภออุบลราชธานี

เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันแรกในการสนองพระดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อมฺพรมหาเถร) ในการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวัดมหาวนามราม พระอารามหลวง จัดทำข้าวกล่อง 500 กล่อง น้ำขิง 500 ขวด และน้ำดื่ม 200 แพ็คไปแจกจ่ายไปตามสถานพยาบาล และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ทั้งในอำเภอและต่างอำเภออุบลราชธานี

โดยพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) ให้วัดที่มีศักยภาพร่วมมือกับทางราชการในการช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ได้มีนโยบายให้คณะสงฆ์วัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) นำโดย พระครูสารกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประสานความร่วมมือกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี

ซึ่งก่อนหน้านี้คณะสงฆ์อำเภอเมืองอุบลราชธานี นำโดย พระครูสารกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองอุบลราชธานี ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อจัดตั้ง “ศูนย์พักคอยเทศบาลนครอุบลราชธานี สำหรับกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (Local Quarantine)” ณ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี บ้านหมากหมี่ ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

แสดงความคิดเห็น