สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 10 ส.ค. 64

เมืองขอนแก่น  9 ราย  

บ้านฝาง 1 ราย

หนองเรือ 1 ราย  

พล 10 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง  10 ราย

แวงใหญ่ 16 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง  3 ราย

หนองสองห้อง 12 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 12  ราย

มัญจาคีรี  15 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง  13  ราย

โคกโพธิ์ไชย 5 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง  3 ราย

หนองนาคำ 16 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง  8  ราย

แสดงความคิดเห็น