ปชส.เขต 2 ไอเดียเก๋ จับมือพนช. 9 จังหวัดอีสานตอนล่าง ประชาสัมพันธ์สร้างสุข โคก หนอง นา โมเดล

สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 จับมือ พัฒนาชุมชน 9 จังหวัด อีสานล่าง ประชาสัมพันธ์สื่อสาร สร้างสุข โคก หนอง นา โมเดล สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 

วันนี้ (11 ส.ค.64) ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร นางวันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันะ์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร และนางสาวสมจิตต์ น้ำค้าง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการโคก หนอง นา โมเดล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี ซึ่งเป็นการลงนามความร่วมมือกัน ระหว่างสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน ทั้ง 9 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง โดยมีนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้

 

 

การลงนามในความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้เป็นฐานของการพัฒนา มุ่งส้รางภูมิคุ้มกันในทุกครัวเรือน พัฒนาคน ให้มีความรู้และปรับตัวต่อสถานการณ์ และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยใช้ช่องทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการและผลการดำเนินงานในการส่งเสริมและบทบาทการพัฒนาโคก หนอง นา โมเดล ขยายผลการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึง เกิดการรับรู้ และสามารถนำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไป

แสดงความคิดเห็น