ปศุสัตว์สารคาม จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เร่งรักษาโคป่วย มุ่งควบคุมโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่โดยเร็ว

ปศุสัตว์สารคาม จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เร่งรักษาโคป่วย มุ่งควบคุมโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่โดยเร็ว

ที่ บ.เหล่าจั่น ม.6 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายชินวัตร พรรณะ ปศุสัตว์อำเภอนาดูน และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาดูน ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อสร้างการรับรู้และทำเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคลัมปี สกิน ตามมาตรการต่าง ๆ ของกรมปศุสัตว์ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือในพื้นที่ เร่งดำเนินการรักษาสัตว์ป่วยที่คงเหลือ ให้หายป่วยโดยเร็ว พร้อมมอบสารกำจัดแมลงให้เกษตรกรนำไปตัดวงจรชีวิตแมลงที่เป็นพาหะนำโรคอย่างต่อเนื่อง

โดยระดมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในสังกัดทั้ง 13 อำเภอ เร่งออกบริการให้ความรู้ และบริการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ มุ่งยับยั้งการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ของเกษตรกร จ.มหาสารคาม ทั้งนี้ สถานการณ์โรคลัมปี สกิน ของ จ.มหาสารคามมีแนวโน้มการพบสัตว์ป่วยลดลงตามลำดับ ปัจจุบัน (10 ส.ค.64 ) คงเหลือสัตว์ป่วย 2,178 ตัว โดยคาดว่าสภาวะโรคจะสงบในไม่ช้านี้ ต่อไป

และที่ บ.นาฝาย ม.6 ต.ดงลาน อ.นาดูน นายนพดลฯ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอนาดูน ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน เพื่อการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน” ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 (งบยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม) โครงการพัฒนาเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรให้มีศักยภาพและความเป็นเลิศทางด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี เจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้ให้ข้อมูล

จากการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในครั้งนี้ พบว่า ไก่ไข่ที่มอบให้ จำนวน 20 ราย ๆ ละ 20 ตัว มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถให้ผลผลิตไข่เฉลี่ยรายละ 15-18 ฟอง/วัน โดยได้ให้คำแนะการเลี้ยง การจัดการอาหารลดต้นทุนจากหญ้าพืชอาหารสัตว์ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อไป

แสดงความคิดเห็น